Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Kiểm tra môn Hóa lớp 9 15 phút – Chương 5: Trình bày phương pháp tách hỗn hợp gồm rượu etylic và axit axetic

CHIA SẺ
Trình bày phương pháp tách hỗn hợp gồm rượu etylic và axit axetic; Tính khối lượng CH3COOC2H5 sinh ra khi trộn 0,3 mol CH3COOH với 0,2 mol C2H5OH khi hiệu suất phản ứng đạt 80%  … trong Kiểm tra môn Hóa lớp 9 15 phút – Chương 5. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. (4đ) Trình bày phương pháp tách hỗn hợp gồm rượu etylic và axit axetic.

2. (3đ) Tính khối lượng CH3COOC2H5 sinh ra khi trộn 0,3 mol CH3COOH với 0,2 mol C2H5OH khi hiệu suất phản ứng đạt 80% (cho H = 1, C = 12, O = 16)

3. (3đ) Khi đốt 6 gam một chất có công thức CnH2n+1COOH người ta thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc). Xác định giá trị của n trong chất hữu cơ trên (cho H = 1, C = 12, O = 16)


Quảng cáo

1. Cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch NaOH (dư), chưng cất để ngưng tụ rượu etylic. Bã rắn được tác dụng với dung dịch H2SO4 (dư) chưng cất ta được axit axetic.

Phương trình hóa học: \(\eqalign{  & C{H_3}COOH + NaOH \to C{H_3}COONa + {H_2}O  \cr  & 2C{H_3}COONa + {H_2}S{O_4} \to 2C{H_3}COOH + N{a_2}S{O_4} \cr} \)

2.  \(\eqalign{  & C{H_3}COOH + {C_2}{H_5}OH \to C{H_3}COO{C_2}{H_5} + {H_2}O  \cr  & {n_{C{H_3}COO{C_2}{H_5}}} = {n_{{C_2}{H_5}OH}}.0,8 = 0,2.0,8 = 0,16mol  \cr  & {m_{C{H_3}COO{C_2}{H_5}}} = 0,16.88 = 14,08gam. \cr} \)

Quảng cáo

3.  \(\eqalign{  & {C_n}{H_{2n + 1}}COOH + {{3n + 1} \over 2}{O_2} \to (n + 1)C{O_2} + (n + 1){H_2}O  \cr  & {n_{C{O_2}}} = 0,2 = {{6(n + 1)} \over {14n + 46}} \Rightarrow n = 1 \cr} \)