Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 3 Đại số 9: Tìm một số có hai chữ số, biết rằng tổng của hai chữ số ấy bằng 12 …

CHIA SẺ
Tìm một số có hai chữ số, biết rằng tổng của hai chữ số ấy bằng 12 và khi thay đổi thứ tự hai chữ số thì được một số lớn hơn số cũ là 18 … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 3 Đại số 9. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Tìm một số có hai chữ số, biết rằng tổng của hai chữ số ấy bằng 12 và khi thay đổi thứ tự hai chữ số thì được một số lớn hơn số cũ là 18.


Gọi x, y là các chữ số hàng chục và hàng đơn vị của số đã cho: Khi đó hai số có dạng \(\overline {xy}  = 10x + y\) và \(\overline {yx}  = 10y + x.\)

Ta có hệ phương trình :

\(\left\{ \matrix{  x + y = 12 \hfill \cr  10y + x – 18 = 10x + y \hfill \cr}  \right.\)

\(\Leftrightarrow \left\{ \matrix{  x + y = 12 \hfill \cr  x – y = 2 \hfill \cr}  \right.\)

\(\Leftrightarrow \left\{ \matrix{  x = 5 \hfill \cr  y = 7. \hfill \cr}  \right.\)

Vậy số cần tìm là \(57\).