Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Sinh học Chương 3: ARN được chia thành ba loại chủ yếu là căn cứ vào đâu?

CHIA SẺ
ARN được chia thành ba loại chủ yếu là căn cứ vào đâu?; Một gen có A = T = 100 nuclêôtit, G = X = 300 nuclêôtit. Số liên kết hiđrô trong gen là bao nhiêu? … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Sinh học Chương 3. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (5đ) ADN và mARN có điểm gì giống nhau ?

2. (3đ) Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất :

1. ARN được chia thành ba loại chủ yếu là căn cứ vào

A. cấu trúc của ARN.

B. số lượng đơn phân,

C. chức năng của ARN.

D. cả A, B và C.

2. Một gen có A = T = 100 nuclêôtit, G = X = 300 nuclêôtit. Số liên kết hiđrô trong gen là

A. H = 1100 liên kết.

B. H = 1200 liên kết.

C. H= 1300 liên kết.

D. H = 800 liên kết.

3. Trong quá trình tự nhân đôi của ADN, các nuclêôtit trên mỗi mạch đơn liên kết với các nuclêôtit tự do trong môi trường nội bào theo nguyên tắc nào ?

A. Không theo nguyên tắc nào, liên kết tự do

B. Các nuclêôtit có kích thước lớn sẽ liên kết với nhau và ngược lại

C. Theo nguyên tắc bổ sung

D. Nguyên tắc khuôn mẫu.

3. (2đ) Chọn từ, cụm từ phù hợp trong số những từ, cụm từ cho sẵn và điển vào chỗ trống trong câu sau :

Đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN là  …..(1)… Tính đa dạng và tính đặc

trưng của ADN chủ yếu do ….(2)… quy định.

A. trình tự sắp xếp các loại nuclêôtit

B. nuclêôtit

C. số lượng nuclêôtit


1. (5đ) Giống nhau về cấu trúc giữa ADN và mARN :

– Đều cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.

– Mỗi đơn phân đều gồm 3 thành phần cơ bản trong đó thành phần quan trọng nhất là bazơ nitric.

– Trên mạch đơn ADN và trên phân tử mARN, các đơn phân được liên kết với nhau bằng liên kết hoá trị bền vững.

– Đều có cấu tạo xoắn.

– Đặc trưng bới số lượng, thành phần và trình tự phân bố các đơn phân.

2. (3đ)

1

2

3

C

A

C

 3. (2đ)

1

2

B

A