Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 9 Chương 4: Trong C2H4 cứ có 6 gam C thì khối lượng H sẽ là bao nhiêu?

CHIA SẺ
Trong C2H4 cứ có 6 gam C thì khối lượng H sẽ là bao nhiêu?; Công thức nào sau đây là công thức cấu tạo của chất có công thức phân tử là C3H8O? … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 9 Chương 4. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. (1đ): Trong các chất sau:

\(C{H_3}OH(1),NaHC{O_3}(2),KCN(3),C{H_3}COOH(4),\)\(\,{C_6}{H_6}(5),Ca{C_2}(6).\)

Các chất hữu cơ là:

A.(3), (4), (5), (6).

B.(1), (2), (5), (6).

C.(1), (2), (3), (4).

D.(1), (4), (5).

2. (1đ): Trong  C2H4 cứ có 6 gam C thì khối lượng H sẽ là:

A.2,2 gam                               B.1,0 gam

C.1,2 gam                                D.1,5 gam.

3. (1đ): Công thức nào sau đây là công thức cấu tạo của chất có công thức phân tử là C3H8O?

A.CH3– CH2 – CH2 – OH.

B.CH3– O – CH2 – CH3

C.

D.Cả A và B.

4. ( 1đ): Dung dịch brom có màu da cam khi dẫn khí etilen đi qua, hiện tượng quan sát được là:

A.có chất lỏng màu nâu xuất hiện.

B.màu da cam của dung dịch phai dần.

C.có chất khí thoát ra.

D.không thấy có sự thay đổi nào.

5. (1đ): Đốt cháy hoàn toàn 2,6 gam C2H2 thì khối lượng CO2 và H2O thu được là

A.8,8 gam CO2, 1,8 gam H2O.

B.4,4 gam CO2, 1,8 gam H2O.

C.4,4 gam CO2, 4,4 gam H2O.

D.1,8 gam CO2, 8,8 gam H2O.

6. (2đ): Nhận biết các khí CO2, C2H4, CH4 đựng trong các bình riêng biệt không ghi nhãn, người ta phải dùng dung dịch

A.brom

B.nước vôi trong

C.NaCl

D.brom và dung dịch nước vôi trong.

7. (1đ): Khi đốt cháy chất hữu cơ có công thức phân tử: CnH2n-2 thì tỉ lệ số mol CO2 và H2O sinh ra:

A.bằng 1

B.bé hơn 1

C.lớn hơn 1

D.không xác định được.

8. (1đ): Đốt cháy hoàn toàn 3 gam hợp chất hữu cơ X thu được 4,4 gam CO2 và 1,8 gam H2O. Tỉ khối hơi của X là (H = 1, C = 12, O = 16)

A.C2H4O2                               B.C4H12

C.CH2O                                  D.C3H8O.


1.Đáp án

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

D

B

D

B

A

D

C

A

2.Lời giải

1. (D)

NaHCO3(2), KCN (3), CaC2 (6) không phải là chất hữu cơ.

2. (B)

Trong 1 mol C2H4 cứ có 24 gam C thì có 4 gam H

\(\Rightarrow \) với 6 gam C thì \({m_H} = {{6.4} \over {24}} = 1gam\)

3. (D)

CH3 – CH2 – CH2 – OH, CH3 – O – CH2 – CH3 đều có cùng công thức phân tử C3H8O.

4. (B)

Do sản phẩm phản ứng là C2H4Br2 không màu, tan trong dung dịch nên không có chất khí được tạo thành.

5. (A)

\(\eqalign{  & 2{C_2}{H_2} + 5{O_2} \to 4C{O_2} + 2{H_2}O  \cr  & {n_{{C_2}{H_2}}} = {{2,6} \over {26}} = 0,1mol \cr&\Rightarrow {n_{C{O_2}}} = 0,2mol \cr&\Rightarrow {m_{C{O_2}}} = 8,8gam.  \cr  & {n_{{H_2}O}} = 0,1mol \Rightarrow {m_{{H_2}O}} = 1,8gam. \cr} \)

6. (D)

C2H4 làm phai màu dung dịch brom, CO2 tạo kết tủa với dung dịch nước vôi trong.

7. (C)

\(\eqalign{  & {C_n}{H_{2n – 2}} + {{3n – 1} \over 2}{O_2} \to nC{O_2} + (n – 1){H_2}O  \cr  & {{{n_{C{O_2}}}} \over {{n_{{H_2}O}}}} = {n \over {n – 1}} > 1 \cr} \)

8. (A)

\(\eqalign{  & {n_{C{O_2}}} = {{4,4} \over {44}} = 0,1mol,\cr&{n_{{H_2}O}} = {{1,8} \over {18}} = 0,1mol  \cr  &  \Rightarrow {m_C} = 1,2gam,{m_H} = 0,2gam \cr&\Rightarrow {m_O} = 3 – (1,2 + 0,2) = 1,6gam  \cr  &  \Rightarrow nC:nH:nO = 1:2:1. \cr} \)

Công thức đơn giản nhất là CH2O

Công thức phân tử: (CH2O)n \( \Rightarrow  M = 30n = 60  \Rightarrow  n = 2.\)

Công thức phân tử là C2H4O2.