Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 9 – Chương 2: Kim loại có tính dẫn điện tốt nhất là gì?

CHIA SẺ
Kim loại có tính dẫn điện tốt nhất là gì?; : Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của nhôm? … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 9 – Chương 2. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. (1đ): Kim loại có tính dẫn điện tốt nhất là:

A.Ag                                                   B.Cu

C.Al                                                    D.Fe

2. (1đ): Nhận xét nào sau đây sai?

A.Ở nhiệt độ cao kim loại phản ứng với nhiều phi kim tạo tahnhf muối.

B.Kim loại tác dụng được với dung dịch HCl bao giờ cũng có khi H2 thoát ra.

C.Kẽm hoạt động hóa học mạnh hơn đồng.

D. Không thế xác định được độ hoạt động hóa học của đồng và bạc.

3. (2đ): Ba học sinh P, Q, R làm thì nghiệm (độc lập): cho Zn vào dung dịch CuSO4.

P nhận xét: Có chất rắn màu đỏ bám ngoài Zn, màu xanh lam của dung dịch CuSO4 nhạt dần.

Q nhận xét: Có chất rắn màu đỏ bám ngoài Zn, khối lượng Zn không đổi.

R nhận xét: Zn không đổi màu, chỉ có màu xanh lam của dung dịch CuSO4 nhạt dần.

Học sinh nhận xét đúng là:

A.P, Q                                       B. Q, R.

C.P, R                                       D.P.

4. (1đ): Tính chất nào sau đây không phải là tính cu=hất của nhôm?

A.Nhẹ, màu trắng

B.Nặng, không bị ăn mòn.

C.Dẻo, dễ dát mỏng, kéo thành sợi.

D.Có khả năng dẫn nhiệt, dẫn điện.

5. (1đ): Có thể đựng axit nào sau đây trong bình sắt?

A.HCl loãng

B.H2SO4 loãng

C.HNO3 đặc, nguội.

D, HNO3 đặc nóng.

6. (2đ): Khi được đốt nóng đỏ, sắt cháy trong oxi. Phương trình phản ứng xảy ra là:

\(\eqalign{  & A.2Fe + {O_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2FeO  \cr  & B.4Fe + 3{O^2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2F{e_2}{O_3}  \cr  & C.3Fe + 2{O_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow F{e_3}{O_4}  \cr  & D.8Fe + 5{O_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 4FeO + 2F{e_2}{O_3} \cr} \)

7. (1đ): Quặng manhetit chứa:

A.Fe2O3                       B.Fe2O3.nH2O

C.Fe3O4                       D.FeCO3.

8. (1đ): Nguyên liệu sản xuất thép là:

A.gang

B.quặng hematit

C.quặng manhetit

D.quặng pirit.


1.Đáp án.

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

A

D

D

B

C

C

C

A

2.Lời giải

1. (A) Ag

2. (D)

Đồng hoạt động hóa học mạnh hơn bạc.

3. (D)

Zn + CuSO4 \(\to\) Cu + ZnSO4

Cu màu đỏ bám vào kẽm, lượng CuSO4 giảm làm màu xanh lam của dung dịch CuSO4 nhạt dần.

4. (B)

Nhôm nhẹ, bị ăn mòn.

5. (C)

HNO3 đặc, nguội không tác dụng với sắt nên có thể đựng trong bình sắt.

6. (C)

3Fe + 2O2 \(\to\) Fe3O4 (t0)

7. (C)

Quặng manhetit chứa Fe3O4.

8. (A)

Nguyên liệu sản xuất thép là gang.