Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Chia sẻ đề kiểm tra Hóa học lớp 9 15 phút – Chương 2: Ở nhiệt độ cao, sắt phản ứng với lưu huỳnh cho sản phẩm là gì?

CHIA SẺ
Ở nhiệt độ cao, sắt phản ứng với lưu huỳnh cho sản phẩm là gì?; Kim loại nào dưới đây tác dụng với dung dịch HCl loãng và tác dụng với khí Cl2 cho cùng loại muối clorua kim loại? … trong Chia sẻ đề kiểm tra Hóa học lớp 9 15 phút – Chương 2. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. (1đ): Ở nhiệt độ cao, sắt phản ứng với lưu huỳnh cho:

A.FeS2                        B.FeS

C.Fe2S2                       D.FeS hoặc FeS2.

2. (1đ): Chọn các phát biểu đúng:

(1)Vàng là kim loại có tính dẻo cao nhất.

(2) Kim loại nào dẫn điện tốt thường cũng dẫn nhiệt tốt.

(3) Không phải kim loại nào cũng có tính ánh kim.

(4) Mọi kim loại đều cháy được trong oxi.

A.(1), (2), (4).                          B.(2), (3), (4).

C.(1), (3), (4).                          D. (1), (2).

3. (1đ): Kim loại nào dưới đây tác dụng với dung dịch HCl loãng và tác dụng với khí Cl2 cho cùng loại muối clorua kim loại?

A.Fe                                                    B.Zn

B.Cu                                                    D.Ag

4. (1đ): Cho phản ứng: Fe3O4 + 8HCl \(\to\) xFeCl2 + yFeCl3+ 4H2O.

Tỉ lệ x : y phải là:

A.1 : 2                                       B.2 : 1

C. 3 : 1                                      D. 1 : 1

5. (1đ) : Phản ứng sai là:

\(\eqalign{  & A.3Fe + 2{O_2} \to F{e_3}{O_4}  \cr  & B.2Cu + {O_2} \to 2CuO  \cr  & C.4Ag + {O_2} \to 2A{g_2}O  \cr  & D.2Al + 3S \to A{l_2}{S_3} \cr} \)

6. (1đ): Cặp chất nào có tính hóa học tương tự nhau?

A.Mg và S                              B.Ca và O2

C.Mg và Al                              D.C và Na.

7. (1đ): Kim loại nào sau đây được dùng để nhận biết cả 3 dung dịch NaCl, CuCl2, Na­2SO4?

A.Mg                                                   B.Ba

C.Fe                                                    D.Al

8. (2đ): Cho 1 gam Na phản ứng với 1 gam khí Cl2. Khối lượng muối NaCl thu được sẽ là:

A.2 gam                              B.1 gam

C.0,5 gam                           D.1,647 gam.


1.Đáp án

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

B

D

B

A

C

C

B

D

2.Lời giải

1. (B)

Fe + S \(\to\) FeS (t0)

2. (D)

Vàng là kim loại có tính dẻo cao nhất.

Kim loại dẫn điện tốt thường cũng dẫn nhiệt tốt.

3. (B)

\(\eqalign{  & Zn + 2HCl \to ZnC{l_2} + {H_2}  \cr  & Zn + C{l_2} \to ZnC{l_2}({t^0}) \cr} \)

Cu, Ag không tác dụng với HCl

\(\eqalign{  & Fe + HCl \to FeC{l_2} + {H_2}  \cr  & 2Fe + 2C{l_2} \to 2FeC{l_3}({t^0}) \cr} \)

4. (A)

\(F{e_3}{O_4} + 8HCl \to xFeC{l_2} + yFeC{l_3} + 4{H_2}O\)

Tỉ lệ x : y phải là 1: 2

5. (C)

Ag không tác dụng với O2.

6. (C)

Kim loại và phi kim có tính chất hóa học khác nhau.

Mg và Al là 2 kim loại nên có tính chất hóa học tương tự nhau.

7. (B)

Ba tác dụng với nước nên cả 3 dung dịch đều có hiện tượng sủi bọt.

Ba(OH)2 tạo ra không tác dụng với dung dịch NaCl, tác dụng với dung dịch CuCl2 tạo kết tủa màu xanh lam, tác dụng với dung dịch Na2SO4 tạo kết tủa màu trắng.

8. (D)

\(\eqalign{  & 2Na + C{l_2} \to 2NaCl  \cr  & {n_{Na}} = {1 \over {23}} = 0,0434mol  \cr  & {n_{C{l_2}}} = {1 \over {71}} = 0,014mol. \cr} \)

Theo phương trình, ta suy ra Na dư.

Vậy số mol NaCl là 0,028

Khối lượng NaCl là 0,028.58,5 = 1,647 gam.