Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Toán Chương 3 Đại số: Hai hệ phương trình sau có tương đương không ?

CHIA SẺ
Tìm m để hệ phương trình sau có vô số nghiệm : \(\left\{ \matrix{  4x – y = 3 \hfill \cr  mx + y =  – 3. \hfill \cr}  \right.\); Hãy cho thêm một phương trình để được một hệ có nghiệm duy nhất … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Toán Chương 3 Đại số. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1: Cho phương trình \(3x – y = 5.\) Hãy cho thêm một phương trình để được một hệ có nghiệm duy nhất.

Bài  2: Hai hệ phương trình sau có tương đương không ?

\((A)\,\,\,\left\{ \matrix{  x + y = 2 \hfill \cr  2x + 2y = 1 \hfill \cr}  \right.\)

và (B)\(\left\{ \matrix{  x – y = 1 \hfill \cr  x – y = 2. \hfill \cr}  \right.\)

Bài 3: Tìm m để hệ phương trình sau có vô số nghiệm : \(\left\{ \matrix{  4x – y = 3 \hfill \cr  mx + y =  – 3. \hfill \cr}  \right.\)


Bài 1: Ta có : \(3x – y = 5 \Leftrightarrow y = 3x – 5\)

Chẳng hạn \(y = x\). Khi đó hai đường thẳng \(y = 3x – 5\) và \(y = x\) có hệ số góc khác nhau nên chúng cẳt nhau.

Vậy hệ : \(\left\{ \matrix{  3x – y = 5 \hfill \cr  x – y = 0 \hfill \cr}  \right.\) có nghiệm duy nhất.

Bài  2: Hệ (A) vô nghiệm vì hai đường thẳng \(y = − x + 2\) và \(y =  – x + {1 \over 2}\) song song với nhau.

Tương tự hệ (B) vô nghiệm.

Vậy hai hệ tương đương.

Bài  3: Viết lại hệ :\(\left\{ \matrix{  y = 4x – 3\,\,\,\,\left( {{d_1}} \right) \hfill \cr  y =  – mx – 3\,\,\,\left( {{d_2}} \right) \hfill \cr}  \right.\)

Hệ phương trình có vô số nghiệm khi và chỉ khi hai đường thẳng (d1) và (d2) trùng nhau

\(\Rightarrow 4 = − m  \Leftrightarrow  m = − 4\).