Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Sinh Chương 5: Người ta không dùng con lai kinh tế để nhân giống, vì sao?

CHIA SẺ
Người ta không dùng con lai kinh tế để nhân giống, vì sao?; Câu sai trong khi nói về thành tựu chọn giống thực vật ở nưởc ta là gì? … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Sinh Chương 5. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (5đ) Lai kinh tế có đặc điểm gì?

2. (5đ) Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Người ta cho lai lợn Ỉ của Việt Nam  với lợn đực là Đại Bạch. Con lợn đực này được sử dụng liên tiếp qua nhiều đời lai. Phép lai này gọi tên là gì ?

A. Lai gần (giao phối gần).

B. Lai cải tạo.

C. Lai khác dòng.

D. Lai kinh tế.

2. Phép lai cho ưu thế lai tốt nhất là

A. Aabbdd × aaBBDD.                                  B. AabbDd × AABBDD.                                C. AAbbdd × aaBBDD.                                D. AaBbdd × AABBDD.

3. Người ta không dùng con lai kinh tế để nhân giống, vì

A. ưu thế lai giảm dần.

B. các gen sẽ phân li.

C. con lai không thích nghi.

D. gen ngoại bị giảm.

4.    “Thành tựu nổi bật trong……cây trồng ở Việt Nam là gây đột biến nhân tạo, lai hữu tính để tạo ra biến dị tổ hợp, tạo giống ưu thế lai, tạo thể đa bội và áp dụng các kĩ thuật của công nghệ tế bào và công nghệ gen”.

A. gây giống

B. tạo giống

C. chọn giống

D. lai giống

5. Câu sai trong khi nói về thành tựu chọn giống thực vật ở nưởc ta là :

A. Bằng phương pháp chọn lọc cá thể đối  với các thể đột biến ưu tú, người ta đã tạo ra các giống lúa có tiềm năng năng suất cao (DT10, TK106…).

B. Giống đậu tương DT55 (năm 2000) được tạo ra bằng xử lí đột biến giống đậu tương DT74 có thời gian sinh trường ngắn, chịu rét tốt, hạt to..

C. giống lạc V79 được tạo ra bằng chiếu xạ tia X vào hạt giống lạc bạch sa : sinh trường khoẻ, hạt to trung bình, đều, vỏ quả dễ bóc…

D. Giống cà chua hồng lan được tạo ra từ thể đột biến nhân tạo từ giống cà chua Ba Lan trắng.


Câu  1 (5đ)

Trong chăn nuôi, người ta dùng phương pháp lai kinh tế để sử dụng ưu thế laiế 1 kinh tế là cho phối giữa các dạng bố mẹ thuộc 2 giống thuần khác nhau rồi dùng con lai F­1 làm sản phẩm, không dùng nó để nhân giống tiếp các đời sau. Con lai F1 tăng trọng nhanh, đẻ khoẻ, sức đề kháng tốt, sức sản xuất (thịt, trứng, sữa…) mà lại tốn ít thức ăn.

2.. (5đ)

1

2

3

4

5

B

C

A

C

D