Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 9 15 phút Chương 2 Hình học: Chứng minh rằng AB là tiếp tuyến của đường tròn (C; CA)?

CHIA SẺ
Cho ∆ABC có \(AB = 6cm, AC = 8cm\) và \(BC = 10cm\). Vẽ đường tròn (B; BA) và đường tròn (C; CA). Chứng minh rằng AB là tiếp tuyến của đường tròn (C; CA) và AC là tiếp tuyến của đường tròn (B; BA) … trong Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 9 15 phút Chương 2 Hình học. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Cho ∆ABC có \(AB = 6cm, AC = 8cm\) và \(BC = 10cm\). Vẽ đường tròn (B; BA) và đường tròn (C; CA).

a. Chứng minh rằng AB là tiếp tuyến của đường tròn (C; CA) và AC là tiếp tuyến của đường tròn (B; BA).

b. AB cắt đường tròn (B) tại D và AC cắt đường tròn (C) tại E. Chứng minh rằng ba điểm D, M, E thẳng hàng (M là giao điểm thứ hai của hai đường tròn).


a. Ta có: \(\eqalign{  & A{B^2} + A{C^2} = B{C^2}  \cr  & \left( {{6^2} + {8^2} = {{10}^2}} \right) \cr} \)

Theo định lí Pi-ta-go đảo ta có: ∆ABC vuông tại A hay \(AB ⊥ AC ⇒\) AB là tiếp tuyến của (C; CA) và AC là tiếp tuyến của (B; BA).

b. Ta có: \(\widehat {AMD} = 90^\circ \) (AD là đường kính ) \(⇒ MD ⊥ AM\) (1)

Tương tự: \(\widehat {AME} = 90^\circ \) \(⇒ ME ⊥ AM\) (2)

Từ (1) và (2) suy ra MD và ME phải trùng nhau hay ba điểm D, M, E thẳng hàng.