Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9

Kiểm tra 45 phút Học kì 2 môn Sinh lớp 9: Đặc điểm nào sau đây không đúng với khái niệm quần thể?

Kiểm tra 45 phút Học kì 2 môn Sinh lớp 9.  Quan hệ giữa các sinh vật trong các ví dụ sau đây, đâu là quan hệ cộng sinh?

I. Trắc nghiệm: (4đ)  Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

 Câu 1. Một nhóm cá thể thuộc cùng một loài sống trong một khu vực nhất định vào một thời điểm có khả năng sinh sản là:

A. Quần xã sinh vật    B. quần thể sinh vật

C. Hệ sinh thái           D. Tổ sinh thái

 Câu 2 . Tảo quang hợp và nấm hút nước hợp lại thành địa y. Tảo cung cấp chất dinh dưỡng còn nấm cung cấp nước là ví dụ về mối quan hệ:

A. Cộng sinh               B. Kí sinh

C. Hội sinh                  D.  Cạnh tranh

Câu 3 . Đặc điểm nào sau đây không đúng với khái niệm quần thể?

A. Nhóm cá thể cùng loài có lịch sử phát triển chung

B. Tập hợp ngẫu nhiên nhất thời

C. Có khả năng sinh sản

D.  Có quan hệ với môi trường

Câu 4. Chuỗi thức ăn là một dãy gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ với nhau về:

A. Nguồn gốc                B. Hợp tác

C. cạnh tranh               D.  Dinh dưỡng

Câu 5. hải quỳ bám trên cua. Hải quỳ bảo vệ của bằng tế bào gai. Cua giúp hải quỳ di chuyển. Đó là mối quan hệ:

Advertisements (Quảng cáo)

A. Kí sinh                    B. Cộng sinh

C. Hội sinh                  D.  Cạnh tranh

Câu 6. Quan hệ giữa các sinh vật trong các ví dụ sau đây, đâu là quan hệ cộng sinh?

A. Sâu bọ sống trong tổ kiến và tô mối        B. Trâu và bò trên một đồng cỏ

C. Vi khuân trong nốt sần rễ cây họ đậu      D.  Tảo, cá, tôm sống trorm hồ nước

Câu 7. Giun đũa sống trong ruột người là mối quan hệ:

A. Cộng sinh               B. Hội sinh

C. Cạnh tranh              D.  Kí sinh

Câu 8. Nhóm động vật nào sau đây thuộc động vật hằng nhiệt?

A. Cá sấu, ếch, ngựa    B. châu chấu, dơi

C. Cá heo, trâu, cừu     D.  Chó, mèo, cá chép

Advertisements (Quảng cáo)

II. Tự luận: (6đ)

Câu 1. Khái niệm môi trường? Các loại môi trường?

 Câu 2 . Thế nào là quần xã sinh vật? Quần xã khác quần thể như thế nào?

Câu 3. cho một quần xã sinh vật gồm các loài sinh vật sau: vi sinh vật, dê, gà, cáo, hổ, mèo rừng, cỏ, thỏ. Sơ đồ có thể có về lưới thức ăn trong quần xã đó là:

Hãy viết các chuỗi thức ăn có thể có trong quần xã

I. Trắc nghiệm: (4đ)

1

2

3

4

5

6

7

8

B

A

B

D

B

C

D

C

II. Tự luận: (6đ)

 Câu 1 .

– Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật, bao gồm tất cả những gì bao quanh chúng.

– Có 4 loại môi trường chủ yếu:

+ Môi trường nước

 + Môi trường trong đất

+ Môi trường trên mặt đất – không khí

+ Môi trường sinh vật

Câu 2 . * Quần xã sinh vật: là tập hợp những quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, cùng sống trong một khoảng không gian xác định. Các sinh vật trong quần xã có mối quan hệ chặt chẽ nhau và gắn bó với nhau như một thể thống nhất. Do vậy, quần xã là một cấu trúc ổn định.

* Khác nhau giữa quần xã và quần thể:

Quần thể sinh vật

Quần xã sinh vật

Là tập hợp nhiều cá thể sinh vật của cùng một loài

Là tập hợp nhiều quần thể sinh vật của nhiều loài khác nhau

Về mặt sinh học có cấu trúc nhỏ hơn quần xã. Đơn vị cấu trúc là cá thể

Về mặt sinh học có cấu trúc lớn hơn quần thể. Đơn vị cấu trúc là quần thể

Giữa các cá thể luôn giao phối hoặc giao phấn được với nhau vì cùng loài

Giữa các cá thể khác loài trong quần xã không giao phối hoặc giao phấn được với nhau

Phạm vi phân bố  hẹp hơn quần xã

Phạm vi phân bố rộng hơn quần thể

Câu 3 . Các chuỗi thức ăn có thể có trong quần xã là:

1. Cỏ → dê → hổ → vi sinh vật

2. Cỏ → thỏ → cáo → vi sinh vật

3. Cỏ → gà → mèo rừng → vi sinh vật

4. Cỏ → gà → cáo → vi sinh vật

5. Cỏ → thỏ → mèo rừng → vi sinh vật

6. Cỏ →thỏ → cáo hổ → vi sinh vật

7. Cỏ → gà → cáo → hổ → vi sinh vật

Advertisements (Quảng cáo)