Trang Chủ Chủ đề Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh lớp 9

Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh lớp 9

Đề kiểm tra 1 tiết Học kì 1 môn Sinh học lớp 9:  Nêu khái niệm trội không hoàn toàn. Cho ví dụ minh họa.
Đề kiểm tra 1 tiết Học kì 1 môn Sinh học lớp 9: Nêu khái niệm trội không hoàn toàn. Cho ví dụ minh họa.
Đề kiểm tra 1 tiết Học kì 1 môn Sinh học lớp 9 có lời giải chi tiết. Một đoạn phân tử ADN cỏ 1800 nuclêôtit. Phân tử mARN được tổng hợp có bao nhiêu nuclêôtit ? I. Trắc nghiệm: (5đ)...
Đề kiểm tra 45 phút Học kì 1 Sinh học lớp 9:  Để xác định cá thể mang kiểu hình trội có kiểu gen đồng hợp hay dị hợp, người ta dùng phương pháp nào sau đây?
Đề kiểm tra 45 phút Học kì 1 Sinh học lớp 9: Để xác định cá thể mang kiểu hình trội có kiểu gen đồng hợp hay dị...
Đề kiểm tra 45 phút Học kì 1 Sinh học lớp 9. Các thành phần nào sau đây tham gia vào quá trình tổng hợp protein ? I. Trắc nghiệm: (3đ) 1. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất: 1. Ở...
Kiểm tra 1 tiết Học kì 1 môn Sinh học 9:  Loại ARN nào có chức năng vận chuyển axit amin trong quá trình tổng hợp protein?
Kiểm tra 1 tiết Học kì 1 môn Sinh học 9: Loại ARN nào có chức năng vận chuyển axit amin trong quá trình tổng hợp protein?
Kiểm tra 1 tiết Học kì 1 môn Sinh học 9. Điểm khác nhau cơ bản giữa nguyên phân và giảm phân là gì ? I. Trắc nghiệm: (4đ) Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất: Câu 1 . Quá trình...
Kiểm tra 45 phút Học kì 1 Sinh học lớp 9: Phép lai nào sau đây tạo ra được tỷ lệ kiểu hình là: 9 : 3 : 3 :1?
Kiểm tra 45 phút Học kì 1 Sinh học lớp 9: Phép lai nào sau đây tạo ra được tỷ lệ kiểu hình là: 9 : 3 : 3...
Kiểm tra 45 phút Học kì 1 Sinh học lớp 9. Trong phân tử ADN có số nuclêôtit loại A chiếm 15% tổng số nuclêôtit của ADN. Tính % nuclêôtit của mỗi loại còn lại? I. Trắc nghiệm: (5đ)  hãy chọn...
Đề kiểm tra 1 tiết Học kì 1 môn Sinh học lớp 9: Thế nào là  lai phân tích ?
Đề kiểm tra 1 tiết Học kì 1 môn Sinh học lớp 9: Thế nào là  lai phân tích ?
Đề kiểm tra 1 tiết Học kì 1 môn Sinh học lớp 9. Trong giảm phân, sự phân li của các nhiễm sắc thể kép trong cặp nhiễm sắc thể tương đồng diễn ra vào kì nào? I. Trắc nghiệm: (3...
Đề kiểm tra 45 phút Học kì 1 Sinh học lớp 9: Sự nhân đôi của NST diễn ra ờ kì nào của chu kì tế bào?
Đề kiểm tra 45 phút Học kì 1 Sinh học lớp 9: Sự nhân đôi của NST diễn ra ờ kì nào của chu kì tế bào?
Đề kiểm tra 45 phút Học kì 1 Sinh học lớp 9. Ở ruồi giấm 2n = 8. Một tế bào ruồi giấm đang ở kì sau của giảm phân I. Số NST kép trong, tế bào đó bằng bao...
Kiểm tra 1 tiết Học kì 1 môn Sinh học lớp 9: Ý nghĩa cơ bản của quá trình nguyên phân là gì?
Kiểm tra 1 tiết Học kì 1 môn Sinh học lớp 9: Ý nghĩa cơ bản của quá trình nguyên phân là gì?
Tham khảo đề Kiểm tra 1 tiết Học kì 1 môn Sinh học lớp 9. Cấu tạo hóa học của ARN? Các loại ARN và chức năng của chúng? I. Trắc nghiệm: (5 điểm) Hãy chọn phương án trả lời đúng...
Kiểm tra 45 phút Học kì 1 Sinh học lớp 9: Sự biểu hiện tính trạng của con giống với bổ mẹ là do đâu ?
Kiểm tra 45 phút Học kì 1 Sinh học lớp 9: Sự biểu hiện tính trạng của con giống với bổ mẹ là do đâu ?
Kiểm tra 45 phút Học kì 1 Sinh học lớp 9. Khái niệm về NST giới tính ? Nêu những điểm khác nhau giừa NST thường và NST giới tính. I. Trắc nghiệm: (5đ)  Hãy chọn phương án trả lời đúng...
Đề kiểm tra 1 tiết Học kì 1 môn Sinh 9: Phép lai nào cho tỉ lệ kiểu hình ở con lai F2 là 9 : 3 : 3 : 1?
Đề kiểm tra 1 tiết Học kì 1 môn Sinh 9: Phép lai nào cho tỉ lệ kiểu hình ở con lai F2 là 9 : 3 : 3...
Đề kiểm tra 1 tiết Học kì 1 môn Sinh 9. Ở những loài mà giới đực là giới dị giao tử thì những trường hợp nào trong các trường hợp sau đây đảm bảo tỉ lệ đực : cái...
Đề kiểm tra 45 phút Học kì 1 Sinh học lớp 9:  Đơn phân cấu tạo nên phân tử protein gọi là gì ?
Đề kiểm tra 45 phút Học kì 1 Sinh học lớp 9: Đơn phân cấu tạo nên phân tử protein gọi là gì ?
Đề kiểm tra 45 phút Học kì 1 Sinh học lớp 9. Nêu bản chất và ý nghĩa của giảm phân và thụ tinh? I. Trắc nghiệm: (4đ) Câu 1. Em hãy chọn các từ, cụm từ (phân li độc lập,...