Trang Chủ Lớp 9 Bài tập SGK lớp 9

Bài 18,19 trang 83,84 SGK Toán 9 tập 1: Bảng lượng giác

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 18 trang 83; bài 19 trang 84 SGK Toán 9 tập 1: Bảng lượng giác

1. Cấu tạo của bảng lượng giác

– Bảng sin và côsin (Bảng VIII)

– Bảng tang và côtang (Bảng IX)

– Bảng tang của các góc gần 90° (Bảng X)

Nhận xét: Khi góc α tăng từ 0° đến 90° (0° < α <90° ) thì sinα và tgα tăng còn cos α và cotgα giảm

sinα < tgα và cosα < cotgα

2. Cách dùng bảng, dùng máy tính:

a) Tìm tỉ số lượng-giác của một góc nhọn cho trước.

Advertisements (Quảng cáo)

b) Tìm số đo của góc nhọn khi biết một tỷ số lượnggiác của góc đó.

Giải bài tập sách giáo khoa Hình học  trang 83,84 Toán 9 tập 1 bài Bảng lượng giác

Bài 18. Dùng bảng lượng-giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm các tỉ số lượng-giác sau (làm tròn tới chữ số thập phân thứ tư) :

a) sin40°12′

b) cos52°54′

c) tg63°36′

Advertisements (Quảng cáo)

d) cotg 25°18′

Đáp số.

ĐS: 2016-11-05_154101


Bài 19. Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm số đo của góc nhọn x (làm tròn đến phút), biết rằng:

a) sinx = 0,2368

b) cosx = 0,6224

c) tgx = 2,154

d) cotgx = 3,251

Đáp án. a) x ≈ 13°42′

b) x ≈ 51°31′

c) x ≈ 65°6′

d) x ≈ 17°6′

Advertisements (Quảng cáo)