Trang Chủ Lớp 9 Bài tập SGK lớp 9 Mối quan hệ giữa gen và tính trạng: Giải bài 1,2,3 trang...

Mối quan hệ giữa gen và tính trạng: Giải bài 1,2,3 trang 59

CHIA SẺ

Bài 19 – Giải bài 1,2,3 trang 59 SGK Sinh 9 : Mối quan hệ giữa gen và tính trạng.

Bài 1: Nêu mối quan hệ giữa gen và ARN, giữa ARN và prôtêin?

Nêu mối quan hệ giữa gen và ARN, giữa ARN và prôtêin. Trình tự các nuclêôtit trên gen quy định trình tự các nuclêôtit trong ARN. Trình tự các nuclêôtit trên ARN quy định trình tự các axit amin trong prôtêin tự các nuclêôtit trên ARN quy định trình tự các axit amin trong prôtêin. Gen -» ARN -» prôtêin.


Bài 2: NTBS được biểu hiện trong mới quan hệ ở sơ đồ dưới đây như thế nào?

Gen ( một đoạn ADN) -> mARN -> Prôtêin

Nguyên tắc bổ sung được biểu hiện trong mối quan hệ:

+ Gen ( ADN) -> ARN : A-U , T-A, G-X, X-G

+ ARN -> prôtêin : A-U, G-X


Bài 3: Nêu bản chất mối quan hệ giữa gen và tính trạng qua sơ đồ:

Gen ( một đoạn ADN) -> mARN -> Prôtêin -> Tính trạng

–  Trình tự các nuclêôtit trong mạch khuôn ADN quy định trình tự các nuclêôtit trong mạch mARN.

– Trình tự các nuclêôtit quy định trật tự sắp xếp các axit-amin trong prôtêin.

–  Prôtêin trực tiếp tham gia vào cấu trúc hoạt động sinh lí của tế bào từ đó biểu hiện thành tính trạng của cơ thể.

CHIA SẺ