Trang Chủ Lớp 9 Bài tập SGK lớp 9 Bài 16 ADN và bản chất của gen (Bài tập 1,2,3,4 ...

Bài 16 ADN và bản chất của gen (Bài tập 1,2,3,4 Sinh học 9 trang 50)

CHIA SẺ

Bài 16 chương 3 – Đáp án và gợi ý Giải bài 1,2,3,4 SGK Sinh 9 trang 50

so do tu dong nhan doi cua Gen

Sơ đồ tự động nhân đôi của Gen

Bài 1: Mô tả sơ lược quá trình tự nhân đôi của ADN

Quá trình tự nhân đôi của ADN xảy ra trong nhân tế bào, tại kì trung gian lúc NST ở dạng sợi mảnh.

* Sơ lược quá trình tự nhân đôi của ADN:

– Dưới tác dụng của 1 loại enzim, 2 mạch đơn tách nhau ra từ đầu nọ tới đầu kia. Mỗi mạch được dùng làm khuôn để tổng hợp nên mạch mới

– Dưới tác dụng của 1 loại enzim khác, các Nu trên 2 mạch khuôn liên kết với các Nu tự do trong môi trường nội bào theo NTBS 2 mạch đơn mới của 2 ADN con dần đc hình thành dựa trên mạch khuôn của ADN mẹ theo hướng ngược nhau

– Kết quả từ một phân tử ADN mẹ ban đầu hình thành 2 phân tử ADN con giống nhau và giống hết phân tử ADN mẹ( mỗi phân tử ADN con mang 1 mạch của ADN mẹ và một mạch đơn mới từ MT nội bào )

– Quá trình tự nhân đôi của ADN còn gọi là quá trình tự sao. Chính sự nhân đôi của ADN là cơ sở của sự tự nhân đôi NST.


Bài 2: Giải thích vì sao 2 ADN con được tạo ra qua cơ chế nhân đôi lại giống ADN mẹ?

2 ADN con đc tạo ra qua cơ chế nhân đôi giống hệt ADN mẹ vì ADN tự nhân đôi theo NTBS, NT khuôn mẫu và nguyên tắc bán bảo toàn ( nt giữ lại 1 nửa)

– Nguyên tắc khuôn mẫu: Khi ADN tự nhân đôi, 2 mạch đơn của ADN mẹ tách nhau ra, mỗi mạch được dùng làm khuôn để tổng hợp nên mạch mới.

– NTBS:
+ A ở mạch đơn bên này liên kết với T ở mạch đơn bên kia bằng 2 mối liên kết hidro và ngược lại
+ G ở mạch đơn bên này liên kết với X ở mạch đơn bên kia bằng 3 mối liên kết hidro và ngược lại
– Nguyên tắc bán bảo toàn ( NT giữ lại 1 nửa) : Mỗi phân tử ADN con mang 1 mạch của ADN mẹ và một mạch mới từ MT nội bào.


Bài 3: Nêu bản chất hóa học và chức năng của gen?

* Bản chất hóa học của gen là ADN ; gen là 1 đoạn của phân tử ADN có chức năng di truyền xác định; mỗi gen có 600–> 1500 cặp nu.
* Chức năng của gen : chủ yếu gen mang cấu trúc là một đoạn mạch của phân tử ADN, mang thông tin quy định cấu trúc của một lại Pr nhất định.


Bài 4:  Một đoạn nạch ADN có cấu trúc như sau:
mạch 1 : – A – G – T – X – X – T –

mạch 2 : – T – X – A – G – G – A –
Viết cấu trúc của 2 đoạn ADN con được tạo thành sau khi đoạn mạch ADN mẹ nói trên kết thúc quá trình tự nhân đôi.

Hướng dẫn: ADN mẹ tạo ra 2 ADN con :

ADN mẹ
A – G – T – X – X – T –

T – X – A – G – G – A –
Tạo ra:

2 ADN con
A – G – T – X – X – T –

T – X – A – G – G – A –

A – G – T – X – X – T –

T – X – A – G – G – A –

CHIA SẺ