Trang Chủ Lớp 9 Bài tập SGK lớp 9 Bài 18 Prôtêin (Giải bài 1,2,3,4 SGK trang 56 Sinh 9)

Bài 18 Prôtêin (Giải bài 1,2,3,4 SGK trang 56 Sinh 9)

CHIA SẺ

Chương 3 Sinh 9 – Giải bài 1,2,3,4 trang 56 SGK Sinh 9 : Bài 18 Prôtêin.

Bài 1:  Tính đa dạng và tính đặc thù của prôtêin do những yếu tố nào xác định ?

Protein được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân , bao gồm hàng trăm đơn phân là axit amin. Có hơn 20 loài a.a khác nhau , do đó cách sắp xếp khác nhau của hơn 20 loài a.a này đã tạo nên tính đa dạng của protein.
Còn tính đặc thù của protein được quy định bởi thành phần , số lượng và trình tự sắp xếp của các a.a. Ngoài ra tính đặc thù còn được thể hiện qua cấu trúc không gian của nó( cấu trúc ko gian gồm bậc 1, 2, 3 ,4)


Bài 2: Vì sao nói prôtêin có vai trò quan trọng đối với tế bào và cơ thể.

Protein có vai trò quan trọng đối với tế bào và cơ thể vì protein là thành phần cấu trúc của tế bào , xúc tác và điều hoà các quá trình trao đổi chất , bảo vệ cơ thể , vận chuyển và cung cấp năng lượng ….liên quan đến toàn bộ hoạt động sống của tế bào.


Bài 3: Bậc cấu trúc nào sau đây có vai trò chủ yếu xác định tính đặc thù của prôtêin?

a) Cấu trúc bậc 1 ;            b) Cấu trúc bậc 2

c) Cấu trúc bậc 3 ;            d) Cấu trúc bậc 4

Đáp án đúng : a. cấu trúc bậc 1


Bài 4:  Prôtêin thực hiện được chức năng của mình chủ yếu ở những bậc cấu trúc nào sau đây?

a) Cấu trúc bậc 1 ; b) Cấu trúc bậc i và 2

c) Cấu trúc bậc 2 và 3 ; d) Cấu trúc bậc 3 và 4.

Đáp án đúng: d. cấu trúc bậc 3, bậc 4


Bài 5:  Đánh dấu X vào đầu câu trả lời đúng nhất :

1. Prôtêin cấu trúc như thế nào ?

1. Prôtêin là hợp chất hữu cơ được cấu tạo chủ yếu từ 4 nguyên tố c, H, o, N và có thể có một vài nguyên tố khác.

2. Prôtéin là đại phân tử, khối lượng có thể đạt tới hàng triệu đvC.

3. Prôtêin được cấu trúc theo nguyên tắc đa phân gồm hàng trăm đơn phân.

4. Các đơn phân cấu trúc nên prôtêin cũng là các nuclêôtit.

a) 1,3,4;         b)2,3,4;          c) 1,2,3;              d) 1, 2,

2. Tính đặc thù của prôtêin được biểu hiện như thế nào ?

a) Ở thành phần, số lượng và trình tự sắp xếp các axit amin
b) Ở các dạng cuấ trúc không gian của protein
c) Ở chức năng của protein
d) cả a và b

Đáp án bài 5: 1c; 2d

CHIA SẺ