Trang Chủ Lớp 9 Bài tập SGK lớp 9 Mối quan hệ giữa gen và ARN: Đáp án bài 1,2,3,4,5 trang...

Mối quan hệ giữa gen và ARN: Đáp án bài 1,2,3,4,5 trang 53

CHIA SẺ

Bài 17 – Mối quan hệ giữa gen và ARN – Giải bài 1,2,3,4,5 trang 53 SGK Sinh 9 chương 3. 

Bài 1: Nêu những điểm khác nhau cơ bản trong cấu trúc ARN và AND.

Đặc điểm ARN AND
Số mạch đơn 1 2
Các loại đơn phân A,U,G,X A,T,G,X

Bài 2: ARN được tổng hợp dựa trên những nguyên tắc nào? Nêu bản chất của mối quan hệ theo sơ đồ gen ARN.

–  ARN được tổng hợp dựa trên nguyên tắc bổ sung và khuôn mẫu, do đó trình tự các nuclêôtit trên mạch khuôn ADN quy định trình tự các nuclêôtit trên mạch ARN.


Bài 3: Một đoạn mạch của gen có cấu trúc sau:

Mach 1: A-T-G-X-T-X-G

Mạch 2: T-A-X-G-A-G-X

Xác định trình tự các đơn phân của đoạn mạch ARN được tổng hợp từ mạch 2.

Đáp án: Mạch ARN có trình tự các đơn phân như sau: A-U-G-X-U-X-G


Bài 4: Một đoạn mạch ARN có trình tự các nuclêôtit như sau:

A-U-G-X-U-G-A-X

Xác định trình tự các nuclêôtit trong đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn mạch ARN trên.

Đáp án: Mạch khuôn: T-A-X-G-A-X-T-G

Mạch bổ sung: A-T-G-X-T-G-A-X


Bài 5: Loại ARN nào sau đây có chức năng truyền đạt thông tin di truyền?

a)  ARN vận chuyển

b)  ARN thông tin

c)  ARN ribôxôm

d)  Cả 3 loại ARN trên

CHIA SẺ