Trang Chủ Lớp 8 Bài tập SGK lớp 8 Tiết 16: Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết (Giải bài...

Tiết 16: Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết (Giải bài 1,2,3 trang 53 Sinh học 8)

CHIA SẺ

Bài 1: Hệ tuần hoàn máu gồm những thành phần cấu tạo nào ?

Thành phần cấu tạo của hệ tuần hoàn máu gồm :
* Tim : + Nửa phải (tâm nhĩ phải và tâm thất phải).
+ Nửa trái (tâm nhĩ trái và tâm thất trái)
* Hệ mạch : + Vòng tuần hoàn nhỏ.
+ Vòng tuần hoàn lớn.


Bài 2: Hệ bạch huyết gồm những thành phần cấu tạo nào ?

– Thành phần cấu tạo hệ bạch huyết gồm :

Bài 3: Nêu tên vài cơ quan, bộ phận cơ thể và cho biết sự luân chuyển bạch huyết nơi đó nhờ phân hệ nào

– Vận chuyển bạch huyết (nước mô hay bạch huyết mô) trong toàn cơ thể về tim.


Tóm tắt lý thuyết:

I. Tuần hoàn máu (hình 16-1)

Hình 16-1. Sơ đồ cấu tạo hệ tuần hoàn

1. Tâm thất phải
2, Động mạch phổi
3. Mao mạch phổi

4.Tĩnh mạch phổi
5. Tâm nhĩ trái
6 Tâm thất trái

7.Động mạch chủ

8.Mao mạch phần trên cơ thể

9.Mao mạch phần dưới cơ thể

10. Tĩnh mạch chủ trên

11. Tĩnh mạch chủ dưới

12. Tâm nhĩ phải

II. Lưu thông bạch huyết

Các thành phần cấu tạo chủ yếu của hệ bạch huyết (hình 16-2)

Hình 16-2. Sơ đồ cấu tạo hệ bạch huyết

Sự luân chuyển bạch huyết trong mỗi phân hệ :

Bạch huyết có thành phần gần giống máu, chỉ khác là không có hồng cầu, ít tiểu cầu.

CHIA SẺ