Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Kiểm tra 15 phút Toán – Chương 2 Hình học 8: Hãy tính số đường chéo trong một lục giác

CHIA SẺ
Hãy tính số đường chéo trong một lục giác … trong Kiểm tra 15 phút Toán – Chương 2 Hình học 8. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Hãy tính số đường chéo trong một lục giác.


Từ mỗi đỉnh của lục giác ta vẽ được ba đường chéo (chẳng hạn AC, AD, AE). Vậy từ 6 đỉnh ta vẽ được 3.6 = 18 đường chéo trong đó mỗi đường chéo được tính hai lần.

Vậy có: \(\dfrac{18} {2} = 9\) (đường chéo)