Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Chia sẻ đề kiểm tra Toán 15 phút Chương 2 Đại số 8: Tìm điều kiện của a để biểu thức A xác định

CHIA SẺ
Cho biểu thức \(A = {{a + 2} \over {a – 2}}\left( {{{6a} \over {{a^3} – 8}} + {{2a} \over {{a^2} + 2a + 4}} + {1 \over {2 – a}}} \right) – {{4a + 4} \over {a – 2}}.\) Tìm điều kiện của a để biểu thức A xác định … trong Chia sẻ đề kiểm tra Toán 15 phút Chương 2 Đại số 8. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Thực hiện phép tính và rút gọn: \({{\left( {x + 1} \right)\left( {{x^2} – 2x + 1} \right)} \over {6{x^3} + 6}}:{{{x^2} – 1} \over {4{x^2} – 4x + 4}}.\)

Bài 2. Cho biểu thức \(A = {{a + 2} \over {a – 2}}\left( {{{6a} \over {{a^3} – 8}} + {{2a} \over {{a^2} + 2a + 4}} + {1 \over {2 – a}}} \right) – {{4a + 4} \over {a – 2}}.\)

a) Tìm điều kiện của a để biểu thức A xác định.

b) Rút gọn A.

c) Tính giá trị của A khi \(a = 2012.\)


Bài 1. \({{\left( {x + 1} \right)\left( {{x^2} – 2x + 1} \right)} \over {6{x^3} + 6}}:{{{x^2} – 1} \over {4{x^2} – 4x + 4}} \)

\(\;= {{\left( {x + 1} \right){{\left( {x – 1} \right)}^2}} \over {6\left( {{x^3} + 1} \right)}}:{{\left( {x – 1} \right)\left( {x + 1} \right)} \over {4\left( {{x^2} – x + 1} \right)}}\)

\( \;= {{\left( {x + 1} \right){{\left( {x – 1} \right)}^2}} \over {6\left( {x + 1} \right)\left( {{x^2} – x + 1} \right)}}.{{4\left( {{x^2} – x + 1} \right)} \over {\left( {x – 1} \right)\left( {x + 1} \right)}}\)

\(\;= {{2\left( {x – 1} \right)} \over {3\left( {x – 1} \right)}}.\)

Bài 2. a) Điều kiện xác định: \(a – 2 \ne 0 \Rightarrow a \ne 2\)

(vì \({a^2} + 2a + 4 = {a^2} + 2a + 1 + 3 \)\(\;= {\left( {a + 1} \right)^2} + 3 > 0\;\forall a)\) .

b) \(A = {{a + 2} \over {a – 2}}\left( {{{6a} \over {{a^3} – 8}} + {{2a} \over {{a^2} + 2a + 4}} + {1 \over {2 – a}}} \right) – {{4a + 4} \over {a – 2}}\)

\( = {{a + 2} \over {a – 2}}:\left[ {{{6a} \over {{a^3} – 8}} + {{2a} \over {{a^2} + 2a + 4}} + {1 \over {2 – a}}} \right] – {{4a + 4} \over {a – 2}}\)

\( = {{a + 2} \over {a – 2}}:\left[ {{{6a} \over {\left( {a – 2} \right)\left( {{a^2} + 2a + 4} \right)}} + {{2a} \over {{a^2} + 2a + 4}} – {1 \over {a – 2}}} \right] – {{4a + 4} \over {a – 2}}\)

\( = {{a + 2} \over {a – 2}}:\left[ {{{6a + 2a\left( {a – 2} \right) – \left( {{a^2} + 2a + 4} \right)} \over {\left( {a – 2} \right)\left( {{a^2} + 2a + 4} \right)}}} \right] – {{4a + 4} \over {a – 2}}\)

\( = {{a + 2} \over {a – 2}}:\left[ {{{6a + 2{a^2} – 4a – {a^2} – 2a – 4} \over {\left( {a – 2} \right)\left( {{a^2} + 2a + 4} \right)}}} \right] – {{4a + 4} \over {a – 2}}\)

\( = {{a + 2} \over {a – 2}}:{{{a^2} – 4} \over {\left( {a – 2} \right)\left( {{a^2} + 2a + 4} \right)}} – {{4a + 4} \over {a – 2}}\)

\( = {{a + 2} \over {a – 2}}.{{\left( {a – 2} \right)\left( {{a^2} + 2a + 4} \right)} \over {\left( {a – 2} \right)\left( {a + 2} \right)}} – {{4a + 4} \over {a – 2}} \)

\(= {{{a^2} + 2a + 4} \over {a – 2}} – {{4a + 4} \over {a – 2}}\)

\( = {{{a^2} + 2a + 4 – 4a – 4} \over {a – 2}} \)

\(= {{{a^2} – 2a} \over {a – 2}} = {{a\left( {a – 2} \right)} \over {a – 2}} = a.\)

c) \(a = 2012 \Rightarrow A = 2012\) (thỏa điều kiện xác định).