Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 2 Đại số 8: Thực hiện phép tính: a : (a + 1/a)

CHIA SẺ
Thực hiện phép tính \(a:\left( {a + {1 \over a}} \right)\); \(\left( {{a \over b} + {b \over a} – 2} \right):\left( {{1 \over b} – {1 \over a}} \right).\) … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 2 Đại số 8. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Thực hiện phép tính:

a) \(a:\left( {a + {1 \over a}} \right)\)

b) \(\left( {{a \over b} + {b \over a} – 2} \right):\left( {{1 \over b} – {1 \over a}} \right).\)

Bài 2. Tìm P, biết: \({{x – y} \over {{x^3} + {y^3}}}.P = {{{x^2} – 2xy + {y^2}} \over {{x^2} – xy + {y^2}}}.\)

Bài 3. Rút gọn: \(Q = \left( {{{{a^2}} \over {a + b}} – {{{a^3}} \over {{a^2} + 2ab + {b^2}}}} \right):\left( {{a \over {a + b}} – {{{a^2}} \over {{a^2} – {b^2}}}} \right).\)


Bài 1. a) \(a:\left( {a + {1 \over a}} \right) = a:{{{a^2} + 1} \over a} \)

\(\;= a.{a \over {{a^2} + 1}} = {{{a^2}} \over {{a^2} + 1}}.\)

b) \(\left( {{a \over b} + {b \over a} – 2} \right):\left( {{1 \over b} – {1 \over a}} \right) \)

\(\;= {{{a^2} + {b^2} – 2ab} \over {ab}}:{{a – b} \over {ab}}\)

\(\;= {{{{\left( {a – b} \right)}^2}} \over {ab}}.{{ab} \over {a – b}} = a – b.\)

Bài 2. \(P = {{{{\left( {x – y} \right)}^2}} \over {{x^2} – xy + {y^2}}}:{{x – y} \over {{x^3} + {y^3}}}\)

\(\;\;\;\;= {{{{\left( {x – y} \right)}^2}} \over {{x^2} – xy + {y^2}}}.{{{x^3} + {y^3}} \over {x – y}}\)

\(\;\;\;\; = \left( {x – y} \right)\left( {x + y} \right) = {x^2} – {y^2}.\)

Bài 3. \(Q = {{{a^2}\left( {a + b} \right) – {a^3}} \over {{{\left( {a + b} \right)}^2}}}:{{a\left( {a – b} \right) – {a^2}} \over {{a^2} – {b^2}}}\)

\(\;\;\;\;= {{{a^2}b} \over {{{\left( {a + b} \right)}^2}}}.{{{a^2} – {b^2}} \over { – ab}} =  – {{a\left( {a – b} \right)} \over {a + b}} = {{ab – {a^2}} \over {a + b}}.\)