Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Chia sẻ đề kiểm tra Toán 15 phút Chương 2 Đại số 8: Làm phép chia: (a^2 – b^2)/9b^2 : (a+b)/3

CHIA SẺ
Làm phép chia: \({{{a^2} – {b^2}} \over {9{b^2}}}:{{a + b} \over {3b}}\); \({{{a^2} – 2a + 1} \over {2a + 1}}:{{a – 1} \over {4{a^2} – 1}}.\) … trong Chia sẻ đề kiểm tra Toán 15 phút Chương 2 Đại số 8. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Làm phép chia:

a)\({{{a^2} – {b^2}} \over {9{b^2}}}:{{a + b} \over {3b}}\)

b)\({{{a^2} – 2a + 1} \over {2a + 1}}:{{a – 1} \over {4{a^2} – 1}}.\)

Bài 2. Thực hiện phép tính: \({{a – 1} \over a}:\left( {{{{a^2} + 1} \over {{a^2} + 2a}} – {2 \over {a + 2}}} \right).\)

Bài 3. Tìm P, biết: \({{{a^2} – 2ab} \over {{a^2}b}}.P = {{{a^2}b – 4{b^3}} \over {3a{b^2}}}.\)


Bài 1. a) \({{{a^2} – {b^2}} \over {9{b^2}}}:{{a + b} \over {3b}} = {{3b\left( {{a^2} – {b^2}} \right)} \over {9{b^2}\left( {a + b} \right)}} = {{a – b} \over {3b}}.\)

b) \({{{a^2} – 2a + 1} \over {2a + 1}}:{{a – 1} \over {4{a^2} – 1}} \)

\(= {{{{\left( {a – 1} \right)}^2}.\left( {4{a^2} – 1} \right)} \over {\left( {2a + 1} \right)\left( {a – 1} \right)}} \)

\(= \left( {a – 1} \right)\left( {2a – 1} \right).\)

Bài 2. \({{a – 1} \over a}:\left( {{{{a^2} + 1} \over {{a^2} + 2a}} – {2 \over {a + 2}}} \right) \)

\(= {{a – 1} \over a}:\left[ {{{{a^2} + 1 – 2a} \over {a\left( {a + 2} \right)}}} \right] \)

\(= {{a – 1} \over a}.{{a\left( {a + 2} \right)} \over {{{\left( {a – 1} \right)}^2}}} = {{a + 2} \over {a – 1}}.\)

Bài 3. \(P = {{{a^2}b – 4{b^3}} \over {3a{b^2}}}:{{{a^2} – 2ab} \over {{a^2}b}} \)

\(\;\;\;\;= {{b\left( {{a^2} – 4{b^2}} \right)} \over {3a{b^2}}}.{{{a^2}b} \over {{a^2} – 2ab}}\)

\(\;\;\;\; = {{{a^2}{b^2}\left( {a – 2b} \right)\left( {a + 2b} \right)} \over {3{a^2}{b^2}\left( {a – 2b} \right)}} = {{a + 2b} \over 3}.\)