Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6

Kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn Toán Phòng GD Vũ Thư: Tính số học sinh xếp loại khá và xếp loại trung bình của lớp 6A

CHIA SẺ

Đề thi chất lượng cuối học kì 2 lớp 6 môn Toán của Phòng GD Vũ Thư đã được Dethikiemtra.com cập nhật chi tiết dưới đây: Trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox có tia Oz, vẽ tia Om sao cho góc yOm = 1200. Chứng minh tia Oz là tia phân giác của góc mOz

Bài 1 (2,5 điểm) Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lý nếu có thể)

Bài 2 (2,0 điểm) Tìm x biết

Bài 3 (2,0 điểm)
Khi tổng kết năm học, kết quả học tập của học sinh lớp 6A như sau: cả lớp có 12 học sinh xếp loại giỏi chiếm 3/10 số học sinh cả lớp, số học sinh xếp loại khác bằng 11/20 số học sinh cả lớp, số học sinh xếp loại trung bình bằng 50% số học sinh giỏi,
a) Tính số học sinh xếp loại khá và xếp loại trung bình của lớp 6A
b) Tính tỉ số phần trăm giữa số học sinh xếp loại khá của lớp so với học sinh cả lớp.

Bài 4 (3,0 điểm)
Cho 2 tia đối nhau Ox và Ot, trên ùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ hai tia Oz và Ot sao cho góc xOz = 300, góc xOt = 1200
a) Tính góc tOz và góc yOz
b) Trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox có tia Oz, vẽ tia Om sao cho góc yOm = 1200. Chứng minh tia Oz là tia phân giác của góc mOz
c) Vẽ tia On sao cho góc tOn = 200. Tính góc nOy

Bài 5 (0,5 điểm)
Cho . Chứng minh rằng A > 97.