Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6

Đề học kì 2 lớp 6 môn Toán có đáp án Phòng GD & ĐT Tân Châu 2016

CHIA SẺ

Tham khảo Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán có đáp án chi tiết của Phòng GD & ĐT Tân Châu. Đề thi gồm 5 câu tự luận, thời gian làm bài 90 phút.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂN CHÂU

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2

MÔN: TOÁN – LỚP 6

Năm học 2015 – 2016

I. LÍ THUYẾT: (2 điểm)

1: (1 điểm) Phát biểu quy tắc nhân hai phân số? Viết công thức tổng quát?

Áp dụng: Tính:

2016-05-04_154832 

2: (1 điểm) Góc vuông là gì? Vẽ góc vuông xOy?

II. BÀI TẬP: (8 điểm)

Bài 1: (2.5điểm) Thực hiện phép tính:

2016-05-04_155001

Bài 2: (2 điểm) Tìm x, biết:

2016-05-04_155034

Bài 3: (1 điểm) Một tấm vải dài 36m. Lần thứ nhất người ta cắt  1/3 tấm vải, lần thứ hai cắt 25% tấm vải. Hỏi sau hai lần cắt, tấm vải còn lại bao nhiêu mét?

Bài 4: (1.5 điểm) Trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Oa, vẽ góc ∠aOb = 65º; góc aOc = 130º.

a) Tia nào nằm giữa hai tia còn lại?

b) So sánh ∠aOb và ∠bOc.

c) Tia Ob có là tia phân giác của ∠aOc không? Vì sao?

Bài 5: (1 điểm) Tính nhanh: 

2016-05-04_155235


Đáp án và hướng dẫn chấm đề thi học kì 2 môn Toán 6

I. LÍ THUYẾT: (2 điểm)

1.

– Phát biểu đúng qui tắc (0,25 điểm)

– Công thức

2016-05-04_155418 0,25 điểm

– Áp dụng: Tính  :

2016-05-04_155503 0,5 điểm

2.

Góc vuông là góc có số đo bằng 900   (0,5 điểm)

2016-05-04_155617 0,5 điểm

II. BÀI TẬP: (8 điểm)

Bài 1.

2016-05-04_155709 0,5 điểm

2016-05-04_155750 0,5 điểm

2016-05-04_155824 0,5 điểm

2016-05-04_155847 1 điểm

Bài 2:

2016-05-04_155939 1 điểm

2016-05-04_160006 1 điểm

Bài 3:

Số mét vải cắt lần thứ nhất là: 1/3 . 36 = 12(m)  (0,25 điểm)

Số mét vải cắt lần thứ hai là: 25% .36 = ¼ . 36= 9(m)   (0,25 điểm)

Số mét vải còn lại sau hai lần cắt là: 36 – ( 12 + 9) = 15(m )(0,25 điểm)

Vậy, sau hai lần cắt, tấm vải còn lại 15 mét. (0,25 điểm)

Bài 4:

2016-05-04_160517 0,25 điểm

a) Vì  góc aOb < góc aOc nên tia Ob nằm giữa hai tia Oa và Oc. (0,25 điểm)

b) Vì Ob nằm giữa hai tia Oa và Oc nên ta có:

∠aOb + ∠bOc = ∠aOc

650 + ∠bOc = 1300

∠bOc = 1300 – 650 = 650

Vậy∠aOb = ∠bOc = 650   (0,5 điểm)

c) Tia Ob có là tia phân giác của góc aOc vì tia Ob nằm giữa hai tia Oa; Oc và ∠aOb = ∠bOc = 650  (0,5 điểm)

Bài 5: (1 điểm)

2016-05-04_160908

2016-05-04_160919