Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6 Ôn tập: Đề kì 1 môn Toán 6 – Vĩnh Phúc 2017:...

Ôn tập: Đề kì 1 môn Toán 6 – Vĩnh Phúc 2017: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 40m

CHIA SẺ

Ôn tập học kì 1 hiệu quả với Đề thi cuối học kì 1 lớp 6 môn Toán của Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc có đáp án. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 40m, chiều dài gấp 2 lần chiều rộng.

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

KIỂM TRA HỌC KÌ 1 LỚP 6

ĐỀ MÔN: TOÁN

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

Câu 1 (2,0 điểm). Viết các số sau:

a) Sáu nghìn chín trăm hai mươi ba.

b) Số gồm tám đơn vị, sáu phần mười, năm phần trăm.

c) Hai và ba phần tư.

d) Mười hai phần bốn mươi lăm.

Câu 2 (2,0 điểm). Viết lại rồi điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 7m 4dm =………dm c) 1654 m2 = ……..ha
b) 2 tấn 77 kg = …….kg d) 1,5 giờ = ……….phút

Câu 3 (2,0 điểm). Viết các số theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn: 4,50;     4,23;     4,55;    4,26

b) Từ lớn đến bé: 71,11; 69,8;     71,2;      69,78

Câu 4 (2,0 điểm). Đặt tính rồi tính:

a) 34,82 + 9,75 b) 72,1 – 30,4            c) 25,8  x 1,5             d) 95,2 : 68

Câu 5 (2,0 điểm). Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 40m, chiều dài gấp 2 lần chiều rộng.

- Quảng cáo -

a) Tính diện tích thửa ruộng đó.

b) Biết rằng, cứ 100m2 thu hoạch được 50 kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu ki- lô- gam thóc?

Câu 6 (2,0 điểm). Viết tập hợp A gồm các số tự nhiên nhỏ hơn 10 bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp. Tập hợp A có bao nhiêu phần tử ?

Câu 7 (2,0 điểm). Thực hiện phép tính:

a) 23 x 75 + 25 x 23 + 180 b) 20 + [60 – (10 – 5)2]

Câu 8 (2,0 điểm). Tìm số tự nhiên , biết:

a) 3x – 6 = 34: 32 d) 319 – 7(x + 1) = 200

Câu 9 (2,0 điểm). Trên tia O  lấy điểm A và B, sao cho OA = 3 cm và OB = 6 cm,

a) Điểm A có nằm giữa O và B không? Vì sao?

b) So sánh OA và AB. Điểm A có là trung điểm của OB không? Vì sao?

Câu 10 (1,0 điểm). Số học sinh của một trường khi xếp mỗi hàng 8 em, mỗi hàng 9 em, mỗi hàng 10 em đều vừa đủ hàng. Tính số học sinh của trường đó, biết số học sinh của trường đó trong khoảng 700 đến 750 em.

Câu 11 (1,0 điểm). Tìm số tự nhiên n, biết n+5 chia hết cho n+1.

—Hết—

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI