Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6 Đáp án Đề thi học kì 1 toán 6 Phòng GD &...

Đáp án Đề thi học kì 1 toán 6 Phòng GD & ĐT Tam Điệp năm 2015

CHIA SẺ

Đề thi kiểm tra học kì 1 Toán lớp 6 Đề gồm 11 câu gồm trắc nghiệm và tự luận có đáp án đầy đủ – Phòng GD & ĐT Tam Điệp năm học 2015 – 2016.

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Viết vào bài làm chỉ một chữ cái trước câu trả lời đúng cho mỗi câu sau:

1 (0,5 điểm). Tập hợp H có phần tử là các số nguyên x thỏa mãn điều kiện  <3.

Ta viết tập hợp H như sau:

A. H ∈ {-4;-4;-2;-1;0;1;2}

B.H = { x ∈ N\ -4 ≤ 3}

C.H = {x ∈ Z \ -4 < x < 3 }

D.H = {-4;-3;-2;-1;0;1;2}

2 (0,5 điểm). Tổng các phần tử của tập hợp H (đã cho ở câu 1) là:

     A. 7 B.-7 C.-10 D.3

3 (0,5 điểm)  ƯCLN(36;12;4) bằng:

     A. 36 B.12 C.4 D.2

4 (0,5 điểm)   BCNN (40; 60 ) bằng :

     A. 60 B.40 C.240 D.120

5 (0,5 điểm)  Các chữ số nào lần lượt điền vào dấu (*) để số  chia hết cho tất cả các số 2;3;5;9?

A. 6 và 0 B.6 và 5 C.5 và 0 D.2 và 5

6 (0,5 điểm) Hình vẽ cho ta kết quả là:

2015-12-21_084814

A. MA + MB = AB

B.Điểm M nằm giữa hai điểm A và B.                                        

CĐiểm M không nằm giữa hai điểm A và B.

D.Cả 3 câu trên đều sai.

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

7 (1,5 điểm) Tính:

a) 75 – ( 3.52 – 4.23)

b) {33 + [85 + (-27) + 115]} : 102 – 12

8 (1 điểm) Tìm số nguyên x biết:

a) x – 12 = – 23

b) |x| – 22 = 6

9 (1,5 điểm) Số học sinh của một trường lớn hơn 400, nhỏ hơn 500. Mỗi lần xếp hàng 12, hàng 20, hàng 24 thì vừa đủ. Hỏi trường có bao nhiêu học sinh?.

10 (2,5 điểm) Trên tia Ox vẽ đoạn thẳng OA = 1cm, OB = 5cm rồi vẽ trung điểm M của đoạn thẳng AB.
a)Tính độ dài đoạn thẳng AB và OM?
b)Trên tia Ox, vẽ điểm C sao cho đoạn thẳng OC = 6cm. Chứng tỏ M là trung điểm của đoạn thẳng OC.

11 (0,5 điểm)   Cho S = 1+ 2+22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27

Chứng tỏ rằng S chia hết cho 3.


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN TOÁN 6

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Từ Câu 1 đến Câu 6 mỗi câu đúng 0,5 điểm.

Câu hỏi

1 2 3 4 5

6

Đáp án

D B C D A

C

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

7. (1,5đ)

a) 75 – ( 3.52 – 23)

= 75 – ( 3.25 – 4.8)           (0,25đ)

= 75 – ( 75 – 32)

= 75 – 43 = 32                 (0,25đ)

Quảng cáo

Quảng cáo

b)

{33 + [85 + (-27) + 115]} : 102 – 12

= {[27 + (-27)] + [85 + 115]} : 102  – 12    (0,25đ)

= (0 + 200) : 100 – 12   (0,25đ)

= 200 : 100 – 12

= 10 – 12              (0,25đ)

= -(12 – 10)

= -2                   (0,25đ)

8. (1 điểm)

a) x – 12 = – 23

x = (-23) + 12            (0,25đ)

x = – (23 – 12)

x = – 11 Vì 11 Z nên x = 11 là giá trị cần tìm.     (0,25đ)

b)

b) |x| – = 6

|x|  = 6 + 22         (0,25đ)

|x|  = 10

x  = 10 hoặc  x = -10        (0,25đ)

Vì 10 Z, -10 Z nên x  = 10 hoặc x = -10 là giá trị cần tìm.

9. (1,5đ)

Gọi số học sinh của trường đó là x (học sinh),  x ∈ N.(0,25đ)

Vì khi xếp hàng 12, hàng 20, hàng 24 thì vừa đủ nên x12,  x20;  x24. Hay x ∈ BC(12;20;24). (0,25đ)

Ta có BCNN(12;20;24) = 120   (0,5đ)

⇒BC(12;20;24) = {0;120;240;360;480;600…}. (0,25đ)

Do số học sinh của trường lớn hơn 400, nhỏ hơn 500 nên đáp số cần tìm là 480 học sinh.  (0,25đ)

10. (2,5 đ)

2015-12-21_090931
Hình vẽ 0,5 điểm

a) Trên tia Ox, ta có OA < OB (1cm < 5cm) nên điểm A nằm giữa O và B.

Do đó: OA + AB = OB, suy ra AB = OB – OA = 5cm – 1cm = 4cm

Vậy AB = 4cm

Do M là trung điểm của đoạn thẳng AB nên MA = MB = 2015-12-21_091717

Vì điểm A nằm giữa O và M nên: OA + AM = OM. Hay 1cm + 2cm = OM, suy ra OM = 3cm

b) Trên tia Ox, ta có OM < OC (3cm < 6cm), nên M nằm giữa O và C.(1)

Do đó: OM + MC = OC, suy ra MC = OC – OM = 6cm – 3cm = 3cm

Ta có OM = 3cm và MC = 3cm, suy ra OM = MC (2).

Từ (1) và (2) suy ra M là trung điểm của đoạn thẳng.

11. (0,5đ)

S = 1+ 2+22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27

= (1+2) + (22 + 23 ) + (24 + 25 ) + (26 + 27)

Quảng cáo

CHIA SẺ