Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Kiểm tra 15 phút Sinh lớp 6: Cây mỗi ngày một lớn lên nhờ đâu?

CHIA SẺ
Cây mỗi ngày một lớn lên nhờ đâu?; Quan sát các cây: lúa, ngô, cải, mướp … trong Kiểm tra 15 phút Sinh lớp 6. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1.. (2đ) Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất.

1.  Cây mỗi ngày một lớn lên nhờ:

A. Các tế bào lớn lên làm gia tăng kích thước

B. Số lượng các tế bào nhiều thêm vì mỗi tế bào trưởng thành phân chia thành 2 tế bào con.

C. Câu a và b đều đúng

D. Câu a và b đều sai

2. Quan sát các cây: lúa, ngô, cải, mưóp.

a. Chúng thuộc loại cây xanh có hoa      b. Chúng thuộc cây 1 năm

c. Câu a và b đều đúng                            d. Câu a và b đều sai.

2.. (3đ) Đánh dấu X vào ô □ chỉ câu đúng.

□   a. Rễ cây hút nước là nhờ vào miền bần

□   b. Miền hút của rễ cây gồm 2 phần là vỏ và trụ giữa

□   c. Rễ của cây lúa, ngô, khoai, hành là rễ chùm

□   d. Nhóm cây: cam, bưởi, vải, mận, me là cây lâu năm

□   e. Động vật tổng hợp được chất hữu cơ từ chất vô cơ ngoài môi trường dưới

tác động của ánh sáng môi trường thực vật không tự tạo được chất hữu cơ mà lấy từ các cơ thể của sinh vật khác.

□   f. Chức năng của rễ củ là chứa chất dinh dưỡng dự trữ cho cây khi ra hoa, tạo quả.

 3.. (3 điểm) Nêu đặc điểm chung của thực vật.

4.. (2 điếm) Nêu chức năng của rễ cây ?


1. lc,        2c.

2. Câu đúng: b, d, f.

3.Đặc điểm chung cùa thực vật.

– Tổng hợp chất hữu cơ

– Phần lớn không có khả năng di chuyển

– Phản ứng chậm với các kích thích từ bên ngoài

4.  – Rễ giữ cho cây mọc đuợc trên đất.

 -Hút nước và muối khoáng hoà tan cho cây.