Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút Sinh học lớp 6: Hãy so sánh cơ quan sinh dưỡng của cây rêu và cây dương xỉ, cây nào có cấu tạo phức tạp hơn?

CHIA SẺ
Hãy so sánh cơ quan sinh dưỡng của cây rêu và cây dương xỉ, cây nào có cấu tạo phức tạp hơn ?; Hãy đánh dấu X vào ô trống … trong Đề kiểm tra 15 phút Sinh học lớp 6. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1.. (4đ) Hãy đánh dấu X vào ô trống để chỉ đúng các hình thức phát tán của từng loại quả và hạt.

Tên qu hoặc hạt

Cách phát tán của quả và hạt

Nh gió

Nh động vật

Tự phát tán

1. Quả cải

2. Quả chò

3. Quả bồ công anh

4. Quả ké đầu ngựa

5. Quả chi chi

6. Quả đậu bắp

7. Quả cây xấu hổ

8. Quả trâm bầu

9. Hạt hoa sữa

10. Hạt thông

2.. (6đ) Hãy so sánh cơ quan sinh dưỡng của cây rêu và cây dương xỉ, cây nào có cấu tạo phức tạp hơn ?


1.. Hãy đánh dấu X vào ô trống để chỉ đúng các hình thức phát tán của từng loại quả và hạt.

Tên quả hoặc hạt

Cách phát tán của quả và hạt

Nhờ gió

Nhờ động vật

Tự phát tán

1. Quả cải

X

2. Quả chò

X

3. Quả bồ công anh

X

4. Quả ké đầu ngựa

X

5. Quả chi chi

X

6. Quả đậu bắp

X

7. Quả cây xấu hổ

X

8. Quả trâm bầu

X

9. Hạt hoa sữa

X

10. Hạt thông

X

2.. So sánh cơ quan sinh dưỡng của cây rêu và cây dương xỉ

Tên cây

Cơ quan sinh dưỡng

Mạch dẫn

Rễ

Thân

Cây rêu

Rễ giả

Thân

Chưa có mạch dẫn

Cây dương xỉ

Rễ thật

Thân

Có mạch dẫn

 So với cây rêu thì cây dương xỉ có cấu tạo phức tạp hơn vì đã có rễ thật và thân, lá đã có mạch dần.