Trang Chủ Chủ đề Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh lớp 6

Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh lớp 6

Chia sẻ đề kiểm tra Sinh lớp 6 15 phút: Đặc điểm của hoa nở về ban đêm là gì ?
Chia sẻ đề kiểm tra Sinh lớp 6 15 phút: Đặc điểm của hoa nở về ban đêm là gì ?
Đặc điểm của hoa nở về ban đêm là gì ?; Sinh sản có hiện tượng thụ tinh là ... trong Chia sẻ đề kiểm tra Sinh lớp 6 15 phút. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây 1.. (4đ)...
Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 6: Nêu đặc điểm chung của thực vật Hạt kín?
Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 6: Nêu đặc điểm chung của thực vật Hạt kín?
Nêu đặc điểm chung của thực vật Hạt kín ?;  Chọn từ thích hợp: bào tử, nguyên tản, rễ, thân, lá, mạch dẫn, cuộn tròn ở đầu điền vào chỗ dấu chấm (...) trong các câu sau ... trong Đề...
Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Sinh: Chất dự trữ của hạt thường nằm ở đâu?
Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Sinh: Chất dự trữ của hạt thường nằm ở đâu?
Chất dự trữ của hạt thường nằm ở đâu?; Quả và hạt phát tán nhờ gió thường có đặc điểm gì ? ... trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Sinh. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới...
Kiểm tra Sinh học lớp 6 15 phút: Bộ phận của hạt sẽ phát triển thành cây non sau khi nảy mầm là gì?
Kiểm tra Sinh học lớp 6 15 phút: Bộ phận của hạt sẽ phát triển thành cây non sau khi nảy mầm là gì?
Bộ phận của hạt sẽ phát triển thành cây non sau khi nảy mầm là gì?; Lớp Một lá mầm có đặc điểm nào? ... trong Kiểm tra Sinh học lớp 6 15 phút. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía...
Kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 6: Giao phấn là hiện tượng gì?
Kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 6: Giao phấn là hiện tượng gì?
Giao phấn là hiện tượng gì?; Đã có rễ, thân, lá. Sống ở cạn là chủ yếu. Có nón. Hạt hở (hạt nằm trên lá noãn). Đây là đặc điểm của ngành nào ? ... trong Kiểm tra 15 phút môn...
Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Sinh học: Sự phát tán của quả và hạt là gì?
Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Sinh học: Sự phát tán của quả và hạt là gì?
Sự phát tán của quả và hạt là gì?; Hạt của cây  Hai lá mầm khác với hạt của cây Một lá mầm ờ điểm nào? ... trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Sinh học. Xem Đề và đáp...
Kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 6: Hạt hoa sữa, hạt thông, quả dậu bắp thuộc cách phát tán nào sau đây?
Kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 6: Hạt hoa sữa, hạt thông, quả dậu bắp thuộc cách phát tán nào sau đây?
Hạt hoa sữa, hạt thông, quả dậu bắp thuộc  cách phát tán nào sau đây?; Nhóm thực vật sống ở cạn đầu tiên là ... trong Kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 6. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía...
Đề kiểm tra 15 phút Sinh học lớp 6: Hãy so sánh cơ quan sinh dưỡng của cây rêu và cây dương xỉ, cây nào có cấu tạo phức tạp hơn?
Đề kiểm tra 15 phút Sinh học lớp 6: Hãy so sánh cơ quan sinh dưỡng của cây rêu và cây dương xỉ, cây nào có cấu tạo phức...
Hãy so sánh cơ quan sinh dưỡng của cây rêu và cây dương xỉ, cây nào có cấu tạo phức tạp hơn ?; Hãy đánh dấu X vào ô trống ... trong Đề kiểm tra 15 phút Sinh học lớp 6. Xem...
Đề kiểm tra môn Sinh học 15 phút lớp 6: Nêu đặc điểm cấu tạo của rong mơ?
Đề kiểm tra môn Sinh học 15 phút lớp 6: Nêu đặc điểm cấu tạo của rong mơ?
Nêu đặc điểm cấu tạo của rong mơ ? Rong mơ khác tảo xoắn ở điểm nào? ... trong Đề kiểm tra môn Sinh học 15 phút lớp 6. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây 1.. (4đ) Hãy sắp...
Đề kiểm tra môn Sinh 15 phút lớp 6: Tìm những điểm giống nhau và khác nhau giữa hạt của cây hai lá mầm và hạt của cây một lá mầm?
Đề kiểm tra môn Sinh 15 phút lớp 6: Tìm những điểm giống nhau và khác nhau giữa hạt của cây hai lá mầm và hạt của cây một...
Tìm những điểm giống nhau và khác nhau giữa hạt của cây hai lá mầm và hạt của cây một lá mầm ... trong Đề kiểm tra môn Sinh 15 phút lớp 6.  Xem Đề và đáp án đầy đủ phía...