Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút Lý lớp 6 Chương 1 Cơ học: Trường hợp nào sau đây không sử dụng máy cơ đơn giản?

CHIA SẺ
Trường hợp nào sau đây không sử dụng máy cơ đơn giản?; Một người làm thí nghiệm đo lực kéo một vật lên đinh mặt phẳng nghiêng nhẵn, để làm giảm cường độ lực kéo, người đó đã … trong Đề kiểm tra 15 phút Lý lớp 6 Chương 1 Cơ học. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. Trường hợp nào sau đây không sử dụng máy cơ đơn giản?

          A . Nhổ đinh bằng kìm.

          B . Đẩy vật trên tấm ván nằm ngang,

          C. Quét rác bằng chổi cán dài.

          D. Đứng dưới đất kéo thùng vữa lên tầng cao.

2. Chọn phương án sai.

Một người làm thí nghiệm đo lực kéo một vật lên đinh mặt phẳng nghiêng nhẵn, để làm giảm cường độ lực kéo, người đó đã:

          A . tăng độ cao và giữ nguyên chiều dài của mặt phẳng nghiêng.

          B. tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng và vẫn giữ nguyên độ cao của nó.

          C. hạ thấp độ cao và giữ nguyên chiều dài của mặt phẳng nghiêng.

          D. hạ thấp độ cao và tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng.

3. Chọn câu đúng:

          A . Khi dùng mặt phẳng nghiêng, có thể kéo vật lên với một lực nhỏ hơn trọng lượng của vật.

          B . Khi dùng mặt phẳng nghiêng, có thể làm đổi hướng trọng lượng của vật.

          C. Khi dùng mặt phẳng nghiêng, có thể đổi cả hướng và độ lớn của trọng lượng.

          D. Mặt phẳng nghiêng càng dốc đứng thì lực cần để kéo vật càng giảm

4. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về tác dụng của ròng rọc động? Ròng rọc động có tác dụng làm lực kéo vật lên

         A . lớn hơn trọng lượng của vật.

         B . bằng trọng lượng của vật.

         C. nhỏ hơn trọng lượng của vật.

         D. lớn hơn trọng lượng của vật và thay đổi hướng của lực kéo.

5. Lực kéo vật lên bằng ròng rọc động

        A . lớn hơn trọng lượng vật.

        B . nhỏ hơn trọng lượng vật.

        C. bằng trọng lượng vật.

        D. lớn hơn hoặc bằng trọng lượng vật.

B. TỰ LUẬN

6. Người ta thường sử dụng máy cơ đơn giản nào để làm các việc sau đây?

a) Đưa thùng hàng lên ôtô tải

b) Đưa hàng hóa lên cao.

c)  Kéo thùng nước từ giếng lên.

7. Có hai tấm ván, tấm thử nhất có chiều dài 2m, đầu kê cao 1 m. Tấm thử hai có chiều dài 4m. đẩu kê cao 1,5m. Em hãy cho biết dùng  tấm nào để làm mặt phăng nghiêng thì có lợi về lực hơn?


1. Chọn B

Đẩy vật trên tấm ván nằm ngang là không sử dụng máy cơ đơn giản.

2.. Chọn A

Khi tăng độ cao và giữ nguyên chiều dài của mặt phẳng nghiêng thì phải tăng cường độ lực kéo. Vậy phương án A là sai.

3. Chọn A

Câu đúng: Khi dùng mặt phẳng nghiêng, có thể kéo vật lên với một lực nhỏ hơn trọng lượng của vật.

4.. Chọn C

Ròng rọc động có tác dụng làm lực kéo vật lên nhỏ hơn trọng lượng của vật

5. Chọn B

Lực kéo vật lên bằng ròng rọc động nhỏ hơn trọng lượng vật.

6. Người ta thường sử dụng máy cơ đơn giản sau:

a) Đưa thùng hàng lên ôtô tải: Mặt phăng nghiêng.

b) Đưa hàng hóa lên cao: Ròng rọc (cổ định và động)

c) Kéo thùne nước từ giếng lên: Ròng rọc (cố định và động)

7. Chọn tấm 2 vì:

– Nếu độ nghiêng như nhau thì tẩm hai chỉ cần dài 3m ở đây dài 4m vậy có lợi về lực hơn

– Khi dùng mặt phẳng nghiêng. có thê kéo vật lên với một lực nhỏ hơn trọng lượng của vật.