Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Chia sẻ đề kiểm tra Sinh lớp 6 15 phút: Nêu đặc điểm của rễ cọc?

CHIA SẺ
Nêu đặc điểm của rễ cọc?; Quan sát các cây xanh ở bảng dưới đây rồi dùng ký hiệu + (có) hoặc – (không có) điền vào các cột trống trong bảng sau cho thích hợp … trong Chia sẻ đề kiểm tra Sinh lớp 6 15 phút. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1.. (5đ) Quan sát các cây xanh ở bảng dưới đây rồi dùng ký hiệu + (có) hoặc – (không có) điền vào các cột trống trong bảng sau cho thích hợp:

Tên cây

Đặc điểm

Lớn lên

Sinh sản

Di chuyển

Tự tổng hợp chất hữu cơ

 1. Cây ngô

2. Cây lúa

 3. Cây dừa

  4. Cây tre

5. Cây mít

2. (2.5 điếm) Nêu đặc điểm của rễ cọc. Cho ví dụ.

3.(2.5 điếm) Có phải tất cả các rễ cây đều có miền hút không ? Vì sao ?


1. Dùng ký hiệu + (có) hoặc – (không có) điền vào các cột trổng trong bảng sau cho thích hợp:

Tên cây

Đặc điêm

Lớn lên

Sinh sản

Di chuyên

Tự tông hợp chât hữu cơ

1. Cây ngô

+

+

+

2. Cây lúa

+

+

+

 3. Cây dừa

+

+

+

   4. Cây tre

+

+

+

5. Cây mít

+

+

+

2. – Đặc điểm của rễ cọc:

Rễ cọc có rễ cái to khoẻ, đâm sâu xuống đất và nhiều rễ con mọc xiên. Từ các rễ con lại mọc ra nhiều rễ bé hơn nữa.

– Vỉ dụ: Cây hoa hồng, cây chanh, cây cam,…

3. Không phải tất cả các rễ cây đều có lông hút. Vì những cây mà rễ ngập trong nước thì nước và muối khoáng hoà tan trong nước ngấm trực tiếp qua các tể bào biểu bì của rễ (không cần lông hút).