Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6

Đề kiểm tra 45 phút môn Số học lớp 6 năm học 2016-2017

CHIA SẺ

Đề kiểm tra 1 tiết môn Số học lớp 6 năm 2016-2017 đã được cập nhật chi tiết tại đây. 

Trường: ……………………………….

Họ và tên: ……………………………..

Lớp:……………………………………

KIỂM TRA 45 PHÚT

Môn: Số học

Điểm

 

Lời phê của thầy cô giáo

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4đ)

Khoanh tròn vào trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Khi bỏ dấu ngoặc của biểu thức –(7 – 8) + (–2 +5) ta được:

A. –7 – 8 + 2 + 5

B.–7 + 8 + 2 + 5;

C.–7 + 8 – 2 + 5;

D.7 – 8 – 2 + 5.

Câu 2: Tổng các số nguyên x sao cho  –5 < x < 4 là:

A. 0                      
B.–5                        
C.–4;                         
D.–9.

Câu 3: Giá trị của (–2)3 là:

A. –8                                
B.8                                    
C.6                            
D.–6.

Câu 4: Kết luận nào sau đây đúng?

A. –( –2) = –2

B.– |–2|=  2;

C.|–2|=  –2;

D.–( –2) =  2.

Câu 5: Tập hợp các số nguyên gồm:

A. Các số nguyên âm và các số nguyên dương

B.Các số nguyên âm và số 0;

C.Các số nguyên âm, số 0 và các số nguyên dương

D.Các số nguyên dương và số 0.

Câu 6:  Các ước chung của 8 và –12 là:

A. ±1; ±2; ±4

B.±1; ±2

C.±1; ±8

D.±1; ±2; ±3.

Câu 7:  Điền dấu “x” vào ô đúng, sai sao cho thích hợp:

Khẳng định Đúng Sai
a/ Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên dương
b/ Tổng của hai số nguyên âm là một số nguyên dương
c/ Tích của hai số nguyên dương là một số nguyên dương
d/ Số 0 là số nguyên dương nhỏ nhất

II. PHẦN TỰ LUẬN: (6đ)

Bài 1: Thực hiện phép tính: (3đ)

a/ –210 – [46 + (–210) –26];

b/ (–8)2.(–3)1;

c/–23.63 + 23.( –37).

Bài 2: Tìm số nguyên x, biết: (2,25đ)

a/ x + (–35) = 18;

b/ 3x + 27 = 9;

c/ x2 = 0.

Bài3: Thu gọn biểu thức A: (0,75đ)

A = a.(b – c) – c.(b – a).