Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 Kiểm tra 1 tiết môn Hình học 6 Chương 2 : Đoạn...

Kiểm tra 1 tiết môn Hình học 6 Chương 2 [Đề 8]: Đoạn thẳng AB có cắt đường thẳng d không ? Vì sao ?

CHIA SẺ
Đề kiểm tra 45 phút – Đề số 8 môn Hình học 6 chương 2: Cho \(\widehat {AOB}\)= 50o. Vẽ tia OC sao cho \(\widehat {AOC} = {75^o}\). Tính số đo \(\widehat {BOC}\).

Bài 1. (2,5đ) Cho bao điểm A, O, B không thẳng hàng, vẽ đường thẳng d không đi qua ba điểm A, O, B và cắt đoạn thẳng OA, OB.

a)Vẽ hình và ghi tên hai nửa mặt phẳng đối nhu bờ d.

b) Đoạn thẳng AB có cắt đường thẳng d không ? Vì sao ?

Bài 2. (4,5đ) Cho hai điểm A và B thuộc hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ là đường thẳng xy (hai điểm A và B không thuộc xy). Đoạn thẳng AB cắt xy tại M.

a)Cho biết \(\widehat {AMy} = {150^o}.\) Hãy tính số đo của các góc \(\widehat {AMx}\) và \(\widehat {BMy}\).

b) Trên tia Mx lấy điểm O. Giả sử \(\widehat {AOB} = {60^o},\)\(\widehat {AOy} = {40^o}.\) Tính \(\widehat {BOx}\).

c) Tia Oy có là tia phân giác của \(\widehat {AOB}\) không ? Vì sao ?

d) Kể tên các tam giác có trong hình vẽ.

Bài 3. (3đ) Cho \(\widehat {AOB}\)= 50o. Vẽ tia OC sao cho \(\widehat {AOC} = {75^o}\). Tính số đo \(\widehat {BOC}\).


Bài

Hướng dẫn

Điểm

Bài 1 (2,5đ)

 

Vẽ hình đúng.

a) Ghi đúng tên hai nửa măt phẳng bờ d.

b) Giải thích được vì sao đoạn thẳng không AB cắt đường thẳng d.

0,5đ

1,0đ

1,0đ

Bài 2 (4,5đ)

- Quảng cáo -

 

Vẽ hình đúng.

a) Chỉ ra được hai góc kề bù \(\widehat {AMx}\) và \(\widehat {AMy}\).

Tính được \(\widehat {AMx}= 30^o\)

Tương tự \(\widehat {BMy}= 30^o\)

b) Chứng minh tia OM nằm giữa hai tia OA và OB.

Từ đó suy ra \(\widehat {AOB} = \widehat {AOM} + \widehat {BOM}.\) Từ đó tính được \(\widehat {BOM}= 20^o\)

Chỉ ra \(\widehat {BOM}\)kề bù với \(\widehat {BOx}\). Từ đó suy ra \(\widehat {BOx}=160^o\)

c) Giải thích tia Oy không phải tia phân giác của \(\widehat {AOB}\).

d) Kể tên 3 tam giác có trong hình vẽ

0,5đ

1,0đ

1,0đ

1,0đ

1,đ

Bài 3 (3,0đ)

Chia hai trường hợp

+ Tia OA nằm giữa hai tia OB và OC, tính được \(\widehat {BOC} = {125^o}.\)

+ Tia OB nằm giữa hai tia OA và OC, tính được \(\widehat {BOC} = {25^o}.\)

1,5 đ

1,5 đ