Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Hình học lớp 6 THCS Gia Khanh năm học 2016-2017

CHIA SẺ

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Toán Hình học lớp 6 của trường THCS Gia Khanh năm học 2016-2017. Các em cùng thử sức thôi nào!

A. Trắc nghiệm khách quan: ( 3 điểm )

Khoanh vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng

1: (0,5đ) Nếu điểm M nằm giữa hai điểm K và L thì:

A. MK + ML = KL                                
B.MK + KL = ML

C.ML + KL = MK                                
D.Một kết quả khác

2: (0,5đ) Cho đoạn thẳng PQ = 8 cm.

Điểm M là trung điểm của PQ thì đoạn thẳng PM bằng:

A. 8 cm                          
B.4 cm                
C.6 cm                         
D.2 cm

3 : (0,5đ) Cho đoạn thẳng AB  = 6 cm .

Điểm K nằm giữa AB, biết KA = 4 cm  thì đoạn thẳng KB bằng:

A. 10 cm                              
B.6 cm                
C.4 cm                         
D.2 cm

4 : (0,5đ) Cho hình vẽ

Trong hình vẽ có:

A. 1 đoạn thẳng                                
B.2 đoạn thẳng

C.3 đoạn thẳng                                
D.vô số đoạn thẳng

5 : (0,5đ)  Cho hai tia Ax và Ay đối nhau.   Lấy điểm M trên tia Ax, điểm N trên tia Ay. Ta có:

A. Điểm M nằm giữa A và N

B.Điểm A nằm giữa M và N

C.Điểm N nằm giữa A và M

D.Không có điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại.

6: (0,5đ) Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng MN khi:

A. IM = IN

B.IM + IN = MN

C.IM = 2IN;

D.IM = IN = MN/2


B.Tự luận: (
7đ)

Câu 7: (2 đ )Vẽ hai tia đối nhau Ox và Oy

a) Lấy A Ox; B Viết tên các tia trùng với tia Ay.

b) Hai tia AB và Oy có trùng nhau không? Vì sao?

c) Hai tia Ax và Ay có đối nhau không? Vì sao?

8: (4đ)  Vẽ tia Ax.Lấy BAx sao cho AB = 8 cm, điểm M nằm trên đoạn thẳng AB sao cho AM= 4 cm.

a) Điểm M có nằm giữa A và B không? Vì sao?

b) So sánh MA và MB.

c) M có là trung điểm của AB không? Vì sao?

d) Lấy NAx sao cho AN= 12 cm. So sánh BM và BN

9: (1đ)

Gọi M1 là trung điểm của đoạn thẳng AB, M2 là trung điểm của đoạn thẳng M1B,

M3 là trung điểm đoạn thẳng M2B,…,M2016 là trung điểm của đoạn thẳng M2015B.

Biết M2016B = 1 (cm). Tính độ dài đoạn thẳng AM2016

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC LỚP 6 NĂM 2016

A.Trắc nghiệm khách quan: (3đ) (Mỗi câu đúng cho 0.5đ)

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án A B D C B D

 B. Tự luận:( (7đ)

Câu ý Đáp án Biểu điểm
7 (2đ) a) Vẽ hình đúng:

Các tia trùng với tia Ay là các tia: AO; AB

0,5đ

0,5đ

b) Hai tia AB và Oy không trùng nhau, vì không chung gốc. 0,5đ
c) Hai tia Ax, Ay đối nhau, vì hai tia có chung gốc A và cùng thuộc một đường thẳng xy. 0,5đ
8

(4đ)

a) Vẽ hình đúng:

Điểm M nằm giữa hai điểm A và B.

Vì AM < AB (4 cm < 8 cm)

 

0,5đ

0,5đ

b) Theo a) ta có điểm M nằm giữa hai điểm A và B nên:

AM + MB = AB

MB = AB – AM

MB = 8 – 4 = 4 cm

Vậy AM = MB = 4 cm.

 

0,5đ

0,5đ

c) Theo câu a và b ta có.

AM + MB = AB và MA = MB

M là trung điểm của đoạn thẳng AB.

 

0,5đ

0,5đ

d) Vì AB < AN ( 8 cm < 12 cm ) nên B nằm giữa A và N.

Ta có: AB + BN = AN.

BN = AN – AB = 12 – 8 = 4 cm.

Vậy MB = BN = 4 cm.

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

9

(1đ)

M2016  là trung điểm của đoạn thẳng M2015B  nên   M2015B=2.M2016B=2. 1=2 (cm)

M2015 là trung điểm của đoạn thẳng M2014B  nên   M2014B=2.M2015B=2. 2=22(cm)

M2014 là trung điểm của đoạn thẳng M2013B  nên   M2013B=2.M2014B=2. 22=23(cm)

M2 là trung điểm của đoạn thẳng M1B  nên   M1B=2.M2B =2. 22014=22015(cm)

M1 là trung điểm của đoạn thẳng AB  nên   AB=2.M1B =2. 22015=22016(cm)

Vì M2016 nằm giữa A và B nên AM2016 + M2016B = AB nên AM2016 + 1 = 22016

Vậy AM2016  = 22016 – 1

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ