Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 Kiểm tra 45 phút- Chương 3 Số học 6 : Tìm số...

Kiểm tra 45 phút- Chương 3 Số học 6 [Đề 6]: Tìm số nguyên x biết 15 x là số nguyên âm lớn nhất

CHIA SẺ
[Đề số 6] Đề kiểm tra 45 phút – Chương 3 môn Toán số học lớp 6: Tìm các gí trị nguyên của x biết \(\left| {x + 7} \right| + \left| {x + 1} \right| = 6.\)

1. (1đ) Điền các số thích hợp vào ô trống của bảng sau :

\(a\)

15

5

0

\( – 8\)

\( – 5\)

\(b\)

11

\( – 8\)

3

9

2

\(\left( {a – 1} \right)b\)

2. (3đ) Tìm số nguyên x biết :

a) \(\left( {14 – x} \right) – 12 = 5\) ;

b) \(15 – x\) là số nguyên âm lớn nhất ;

c) \(2x + 3\) là số nguyên âm nhỏ nhất có hai chữ số.

3. (2đ) Hãy điền vào ô trống của hình vuông sao cho tổng các số ở các cột và đường chéo bằng nhau.

5

\( – 4\)

\( – 7\)

4. (2đ) Tìm các gí trị nguyên của x biết \(\left| {x + 7} \right| + \left| {x + 1} \right| = 6.\)

5. (2đ) Tìm các số nguyên n thỏa mãn :

a)\(\left( {{n^2} – 3} \right)\left( {{n^2} – 25} \right) = 0\) ;

b) \(\left( {{n^2} – 3} \right)\left( {{n^2} – 25} \right) < 0.\)


1.

\(a\)

15

5

0

\( – 8\)

\( – 5\)

\(b\)

11

- Quảng cáo -

\( – 8\)

3

9

2

\(\left( {a – 1} \right)b\)

154

 \( – 32\)

\( – 3\)

\( – 81\)

\( – 12\)

2.

a)\(\left( {14 – x} \right) – 12 = 5\)

\(14 – x – 12 = 5\)

\(x = 3.\)

b) \(15 – x =  – 1\)

\(x = 16.\)

c) \(2x + 3 =  – 99\)

\(2x =  – 102\)

\(x =  – 61.\)

3. Đây là bài toán mở, mỗi HS có thể có các kết quả khác nhau. Sau đây là một phương án.

11

\( – 5\)

5

\( – 10\)

\( – 4\)

2

\( – 1\)

9

\( – 7\)

4. \(x \in \left\{ { – 7, – 6,…, – 1} \right\}.\)

5.

a)\(n = 5\) và \(n =  – 5\) ;

b) Chia thành hai trường hợp

\(\left\{ \matrix{  {n^2} – 3 < 0 \hfill \cr  {n^2} – 25 > 0 \hfill \cr}  \right.\) điều này không xảy ra.
\(\left\{ \matrix{  {n^2} – 3 > 0 \hfill \cr  {n^2} – 25 < 0 \hfill \cr}  \right.\) ta có \({n^2} = 4,\) \({n^2} = 9\) hoặc \({n^2} = 16.\)

Đáp số : \(n = 2,\) \(n =  – 2,\) \(n = 3,\) \(n =  – 3,\) \(n = 4,\) \(n =  – 4.\)