Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6

Giải bài 27,28,29,30 trang 76 Toán 6 tập 1: Cộng hai số nguyên khác dấu

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 27,28,29,30 trang 76 SGK Toán 6 tập 1: Cộng hai số nguyên khác dấu – Chương 2 số học 6.

Muốn cộng hai số nguyên khác dấu, ta tìm hiệu các giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt trước kết quả tìm được dấu của hai số có giá trị tuyệt đối lớn hơn.

Tổng của hai số nguyên đối nhau bằng 0.

Ví dụ: (-273) + 55 = -(273 – 55) (vì 273 >55)
= -218

Giải bài tập trong sác giáo khoa bài cộng hai số nguyên khác dấu trang 76 – Số học 6 tập 1.

Bài 27. Tính:

a) 26 + (-6);                      b) (-75) + 50;                c) 80 + (-220).

Đs: a) 20;                         b) -25;                    c) -140.


Bài 28 trang 76. Tính:

a) (-73) + 0;            b) |-18| + (-12);               c) 102 + (-120).

Advertisements (Quảng cáo)

Đs: a) (-73) + 0 = -73.

b) |-18| + (-12) = 18 + (-12) = 18 – 12 = 6.

c) 102 + (-120) = -(120 – 102) = -18.


Bài 29 trang 76 Toán 6. Tính và nhận xét kết quả của:

a) 23 + (-13) và (-23) + 13;

Advertisements (Quảng cáo)

b) (-15) + (+15) và 27 + (-27).

Đ/s a) 23 + (-13) = 23 – 13 = 10; (-23) + 13 = -(23 – 13) = -10.

Vậy 23 + (-13) > 0 và (-23) + 13 < 0.

b) (-15) + 15 = 0; 27 + (-27) = 0

Vậy tổng hai số đối nhau bằng 0.


Bài 30 trang 76. a) 1763 + (-2) và 1763;

b) (-105) + 5 và -105;

c) (-29) + (-11) và -29.

Giải: a) 1763 + (-2) < 1763; (1761 < 1763)

b) (-105) + 5 > -105; (-100 > -105)

c) (-29) + (-11) < -29 (-40 < -29)

Nguồn Dethikiemtra.com

Advertisements (Quảng cáo)