Trang Chủ Lớp 12 Bài tập SGK lớp 12 Hệ sinh thái: Giải bài 1,2,3,4 Sinh lớp 12 trang 190

Hệ sinh thái: Giải bài 1,2,3,4 Sinh lớp 12 trang 190

CHIA SẺ

Bài 42 Chương 3:  Giải bài 1,2,3,4 trang 190 SGK Sinh 12  Hệ sinh thái (HST)

Bài 1: Thế nào là một hệ sinh thái? Tại sao nói HST biểu hiện chức năng của một tổ chức sống?

– Hệ sinhthái bao gồm quần xã sinh vật và nơi sống của quần xã (sinh cảnh). Các sinh vật trong quần xã luôn tác động lẫn nhau và đồng thời tác động với các thành phần vô sinh của sinh cảnh.

Nhờ có các tác động qua lại đó mà HST là một hệ thống sinh học loài chính và tương đối ổn định.

– HST biểu hiện chức năng như một tổ chức sống, qua sự trao đổi vật chất và năng lượng giữa các sinh vật trong nội bộ quần xã và giữa quần xã với sinh cảnh của chúng. Trong đó, quá trình “đồng hoá”  tổng hợp các chất hữu cơ, sử dụng năng lượng mặt trời do các sinh vật tự dưỡng trong HST thực hiện và quá trình “dị hoá” do các sinh vật phân giải chất hữu cơ thưc hiện.


Bài 2: Hãy lấy ví dụ về một hệ sinh-thái trên cạn và một hệ sinh-thái dưới nước (HSTtự nhiên hoặc nhân tạo), phân tích thành phần cấu trúc của các hệ sinh.thái đó.

Các HST trên cạn được đặc trưng bởi các quần hệ thực vật, vì thực vật chiếm một sinh khối lớn và gắn liền với khí hậu của địa phương, do đó tên của HST thường là tên của quần hệ thực vật ở đấy.

Quần hệ thực vật là đơn vị vùng địa lí sinh vật tương đối lớn (như hoang mạc. thảo nguyên, đồng rêu đới lạnh…).

HST nước mặn ít phụ thuộc vào khí hậu. Tính đặc trưng của hệ HST nước mặn thể hiện ớ độ sâu lớp nước, do đó có sự phân bố sinh vật theo chiều sâu lớp nước. Quang hợp của thực vật sống ngập trong nước mặn chỉ thực hiện được ở tầng nước nông (tầng sản xuất hay tầng xanh) – nơi nhận được ánh sáng mặt trời.


Bài 3: Hệ sinh-thái tự nhiên và hệ sinh-thái nhân tạo có những điếm gì giống và khác nhau?

Một hệ-sinh-thái tự nhiên và nhân tạo có những điếm giống và khác nhau:

– Hệ-sinh-thái tự nhiên và nhân tạo đều có những đặc điếm chung về thành phần cấu trúc, bao gồm thành phần vật chất vô sinh và thành phần hữu sinh.

Thành phần vật chất vô sinh là môi trường vật lí (sinh cảnh) và thành phần hữu sinh là quần xã sinh vật. Các sinh vật trong quần xã luôn tác động lẫn nhau và đồng thời tác động với các thành phần vô sinh của sinh cảnh.

–  Tuy nhiên hệ.sinh.thái nhân tạo cũng có nhiều đặc điểm khác với hệ sinhthái tự nhiên, ví dụ như: hệ.sinh.thái nhân tạo có thành phần loài ít, do đó tính ổn định của hệ.sinh.thái thấp, dễ bị dịch bệnh.

Hệ sinhthái nhân tạo nhờ được áp dụng các biện pháp canh tác và kĩ thuật hiện đại nên sinh trưởng của các cá thể nhanh, năng suất sinh học cao….


Bài 4: Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Kiểu hệ.sinh.thái nào sau đây có đặc điểm: năng lượng mặt trời là năng lượng đầu vào chủ yếu, được cung cấp thêm một phần vật chất và có số lượng loài hạn chế?

A. Hệ-sinh-thái biển.

B. Hệ-sinh-thái thành phố.

C. Hệ-sinh-thái rừng mưa nhiệt đới.

D. Hệ-sinh-thái nông nghiệp.

 

CHIA SẺ