Trang Chủ Lớp 11 Khảo sát chất lượng lớp 11

Đề KSCL đầu năm môn Sinh lớp 11 có đáp án

CHIA SẺ

SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC

TRƯỜNG THPT VĂN QUÁN 

KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC

ĐỀ THI MÔN: SINH HỌC – KHỐI 11

Thời gian làm bài: 60 phút; Không kể thời gian giao đề 

Mã đề thi 209

I. Phần trắc nghiệm (5,0 điểm)

1: Enzim có vai trò liên kết các ribonu tự do của môi trường nội bào trong quá trình sao mã là

A. ADN – ligaza           
B.
ARN – polimeraza

C.
ADN – polimeraza    D. ADN – helicase

2: Phân tử nào sau đây có chức năng là vận chuyển axitamin đến riboxom trong quá trình dịch mã?

A. ADN    
B.
tARN      
C.
mARN                 
D.
rARN

3: Trong 2 mạch của gen, mạch nào là mạch khuôn tổng hợp mARN?

A. Cả 2 mạch                       
B.
Mạch có chiều từ 5đến 3
A. Mạch có chiều từ 3đến 5
D.
Không có mạch nào

4: Giả sử một gen của vi khuẩn có số nuclêôtit là 3000. Hỏi số axit amin trong một phân tử polipeptit hoàn chỉnh được tổng hợp từ gen trên là bao nhiêu?

A. 500     
B.
750
C.
499            
D.
498

5: Chức năng của ADN là

A. cấu tạo nên riboxom

B.
là vật chất di truyền ở cấp độ tế bào

C.
lưu trữ, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền

D.
vận chuyển axitamin đến riboxom trong quá trình dịch mã

6: 1 đoạn mARN có trình tự nu như sau:

5 … UAG XGX GAA UXG AAX …  3

Hãy cho biết trình tự nucleotit trên mạch khuôn của gen tổng hợp nên mARN trên?

A. 3 … ATX GXG XTT AGX TTG … 5


B.
3 … UTX GXG XTT UGX TTG … 5

C.
5 … ATX GXG XTT AGX TTG … 3


D.
5 … UAG XGX GAA UXG AAX …. 3

7: Phân tử nào mang bộ ba đối mã?

A. ADN     
B.
tARN       
C.
rARN              
D.
mARN

8: Trong chuỗi polipeptit, các axitamin liên kết với nhau bằng liên kết gì?

A. Liên kết lưu huỳnh     
B.
Liên kết hidro       
C.
Liên kết hóa trị          
D.
Liên kết peptit

9: Đơn phân của protein là

A. axitamin     
B.
axitbeo       
C.
ribonucleotit          
D.
nucleotit

10: bộ ba nào sau đây không mã hóa axitamin?

A. UAG     
B.
AAX        
C.
AGU             
D.
AUG

11: 1 gen có 1200 nucleotit, số nucleotit loại A là 200. Hỏi số nucleotit loại G là bao nhiêu?

A. 1000      
B.
200        C . 250              
D.
400

12: Cấu tạo của 1 nucleotit gồm các phần nào sau đây?

A. đường deoxiriboza (C5H10O4), axit H3PO4, bazonito (A, U , G, X)

B.
đường deoxiriboza (C5H10O4), axit H3PO4, bazonito (A, T, G, X)

C.
đường riboza (C5H10O5), axit H3PO4, bazonito (A, T, G, X)

D.
đường deoxiriboza (C5H10O4), axit H2SO4, bazonito (A, T, G, X)

13: Bộ ba mở đầu AUG có chức năng gì?

A. Không mã hóa axitamin

B.
Không mã hóa cho axitamin mở đầu và mang tín hiệu khởi đầu quá trình sao mã

C.
Mã hóa cho axitamin mở đầu và mang tín hiệu kết thúc quá trình sao mã

D.
Mã hóa cho axitamin mở đầu và mang tín hiệu khởi đầu quá trình sao mã

14: Công thức nào sau đây là công thức tính số nucleotit môi trường cung cấp cho gen nhân đôi x lần (x là số nguyên dương)

A. Nmt = (2x – 1).Ngen     
B.
Nmt = (2x – 1).Ngen     
C.
Nmt = (2x + 1).Ngen     
D.
Nmt = 2x-1.Ngen

15: Vai trò chủ yếu của Enzym ADN polymeraza trong quá trình tự sao của ADN là

A. mở xoắn NST và ADN

B.
tổng hợp đoạn mồi trên mạch có chiều 5’ đến 3’

C.
liên kết Nu của môi trường với Nu của mạch khuôn theo NTBS

D.
phá vỡ liên kết Hidro để ADN thực hiện tự sao

16: Qúa trình dịch mã diễn ra ở đâu trong tế bào?

A. Nhân    
B.
Ti thể      
C.
Tế bào chất      
D.
Màng tế bào

17: Qúa trình tự sao diễn ra theo nguyên tắc nào?

A. Nguyên tắc bổ sung    
B.
Nguyên tắc bổ sung và bán bảo toàn

C.
Nguyên tắc bán bảo toàn           
D.
Nguyên tắc bổ sung và bảo toàn

Sử dụng dữ kiện sau để trả lời câu hỏi từ câu 18 đến câu 20

Một gen có chiều dài 5100A0 và có 3900 liên kết Hidro, mạch (1) có A= 255, G = 360.

18:  Số lượng A và G lần lượt trên mạch thứ 2 là

A. A=255 ; G= 360                                      B. A=345 ; G= 540

C.
A=540 ; G= 345                                      D. A=630 ; G= 255

19: Nếu mạch (1) là mạch gốc và gen sao mã 5 lần thì số nu mỗi loại U và X môi trường phải cung cấp là:

A. A. U=1200 ; X= 1440                   B. U=1380 ; X= 14402700

C.
U=1275 ; X= 1800                        D. U=1380 ; X= 2160

20: Số axitamin môi trường nội bào cung cấp cho quá trình dịch mã biết trên mỗi mARN tạo ra có 4 ribôxôm đều trượt qua 1 lần không trở lại.

A. 9940          B. 9880            C. 9980                     D. 9990
II. Phần tự luận (5,0 điểm)

1:

a. Nêu cấu tạo của 1 nucleotit và 1 ribonucleotit?
b. Nêu chức năng của ADN và ARN?

2: một gen có chiều dài là 0,408 micromet, Hiệu số giữa nu loại A và nu loại G là 240. Gen nhân đôi 2 đợt, mỗi gen con sao mã 3 lần.

a. Tính khổi lượng và số chu kì xoắn của gen?
b. Tính số liên kết hidro của gen?
c. Tính tổng nu mỗi loại môi trường cung cấp cho gen nhân đôi?
d. Tính số nu môi trường cung cấp cho các gen sao mã?

3 (Dành cho lớp A1):

a. Có 10 tế bào sinh trứng có kiểu gen AaBbDd giảm phân bình thường, tính số loại giao tử tối đa tạo ra?
b. Có 3 tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBbDd giảm phân bình thường, tính số loại giao tử tối đa tạo ra?
b. Trong trường hợp tất cả các tế bào bước vào giảm phân II đều rối loạn phân li nhiễm sắc thể, hãy viết các loại giao tử có thể được tạo ra từ tế bào mang kiểu gen XAXa ?


I/ Phần trắc nghiệm

              Mã đềCâu 132  209 357 485
1 B B B D
2 C B C B
3 C C C D
4 C D C A
5 D C A C
6 B A A A
7 C B A D
8 D D C D
9 A A D B
10 C A D D
11 B D D A
12 D B C C
13 A D B C
14 A A B A
15 B C A B
16 B C D C
17 D B C B
18 A B B B
19 C C B C
20 B C C C

II/  Phần tự luận

Câu Nội dung Thang điểm cho lớp A1 Thang điểm cho lớp A3, A4
1 a. Cấu tạo của 1 nu gồm 3 phần+ Đường C5H10O4+ Gốc photphat

+ 1 trong 4 bazonito A, T, G, X…………………………………………………

*. Cấu tạo của 1 ribonu gồm 3 phần

+ Đường C5H10O5

+ Gốc photphat

+ 1 trong 4 bazonito A, U, G, X……………………………………………….

b. Chức năng của AND: lưu trữ và truyền đạt thông tin di truyền……

– Chức năng của ARN là

+ mARN: truyền đạt thông tin di truyền……………………

+ tARN: vận chuyển axitamin trong quá trình dịch mã…………………………

+ rARN: cấu tạo nên riboxom………………………………

 

 

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

 

0,5

0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

2 2015-08-11_220652……………………………* Khối lượng của gen là: M = 2400.300 = 720000đvC ………* Số chu kì xoắn của gen là: C = 2400/20 =  48000 chu kì xoắn………………

b.Theo đề bài:             A – G = 240 (1)

Ta có : 2A + 2G = 2400 (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình     tu12suyra

— > A = T = 720 nu                    và         G = X = 480 nu…………………

– Số liên kết hidro của gen là: H = 2A + 3G = 2.720 + 3.480 = 2880…………

c. Số nu môi trường cung cấp cho gen nhân đôi là

Nmt  = (22 – 1).2400 = 7200 nu………………………………………………

d. Số nu môi trường cung cấp cho gen sao mã là: 3.1200.4 = 14400 nu…………

 

0,250,25

0,25

0,5

0,25

0,5

0,5

 

0,250,5

0,5

0,5

0,25

0,5

0,5

3 a. Có 10 tế bào sinh trứng có kiểu gen AaBbDd giảm phân bình thường cho tối đa là 10 loại giao tử…………………………………………b. Có 3 tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBbDd giảm phân bình thường cho tối đa là 6 loại giao tử………………………………c. Trong trường hợp tất cả các tế bào bước vào giảm phân II đều rối loạn phân li nhiễm sắc thể, tế bào mang kiểu gen XAXa  tạo ra các loại giao tử là: XAXA ; XaXa  và 0……………………………………………………… 0,25

0,25

0,5

 

0