Trang Chủ Lớp 10 Khảo sát chất lượng lớp 10

Môn sinh lớp 10: Khảo sát chất lượng đầu năm học (Trắc nghiệm + Tự luận)

CHIA SẺ

Tham khảo Đề thi KSCL đầu năm Môn sinh lớp 10: Khảo sát chất lượng đầu năm học (Trắc nghiệm + Tự luận) – TRƯỜNG THPT VĂN QUÁN.

Mã đề thi 209

I. Phần trắc nghiệm (5,0 điểm)

Câu 1: Kết quả của quá trình nhân đôi đã tạo ra phân tử nào?

A. protein      B. tARN            C. ADN                  D. mARN

Câu 2: trong di truyền học, P (Parentes) là kí hiệu của

A. dấu phép lai     B. Cặp bố mẹ xuất phát      C. Giao tử               D. thế hệ con

Câu 3: Đơn  phân của ADN là

A. nucleotit     B. Ribonucleotit     C. axitamin          D. axit béo

Câu 4: Ở đậu Hà lan, hoa đỏ là trội so với hoa trắng. Cho cây hoa đỏ giao phấn với cây hoa trắng. Phép lai trên được gọi là gì?

A. Phép lai thuần chủng      B. Phép lai thuận nghịch

C. Phép lai trung gian         D. Phép lai phân tích

Câu 5: Menđen đã chọn đối tượng nghiên cứu là

A. cây đậu Hà lan    B. chuột bạch C. cây lúa          D. ruồi giấm

Câu 6: 1 gen có 1200 nucleotit, có số nucleotit loại A là 350. Số nucleotit loại G của gen là bao nhiêu?

A. 600 nu    B. 350 nu     C. 300 nu         D. 250 nu

Câu 7: Hai trạng thái biểu hiện trái ngược nhau của cùng loại tính trạng là

A. Cặp tính trạng tương phản    B. Cặp tính trạng tương ứng

C. Cặp tính trạng tương đồng    D. Cặp tính trạng tương tự

Câu 8: Trong cấu trúc không gian của ADN theo mô hình của J.Oatxon và F.Crick, một chu kì xoắn có chiều dài và đường kính lần lượt là

A. 34A0 và 20A0     B. 10A0 và 20A0

C. 10A0 và 34A0     D. 20A0  và 34A0

Câu 9: 1 phân tử mARN có 1200 nucleotit, số axit amin tương ứng của chuỗi polipetit hoàn chỉnh được tổng hợp từ mARN nói trên là

A. 400     B. 399     C. 398          D. 600

Câu 10: Protein là hợp chất hữu cơ gồm các nguyên tố chính nào sau đây?

A. C, H, S    B. C, H, O, N    C. C, O, N, S         D. C, H, N

Câu 11: Công thức nào sau đây là đúng khi tính khối lượng của gen?

A. M = N.30    B. M = N.3000    C. M = N.3         D. M = N.300

Câu 12: trong di truyền học, F (filia) là kí hiệu của

A. giao tử    B. thế hệ con    C. cặp bố mẹ xuất phát   D. dấu phép lai

Câu 13: Ý nào sau đây không phải là chức năng của protein?

A.  Vận chuyển axitamin  B. Điều hòa quá trình trao đổi chất

C. Cấu trúc nên tế bào D. Xúc tác quá trình trao đổi chất

Câu 14: Khối lượng của gen là 900000 đvC. Tỷ số A/G là 2/3. Số nucleotit loại A và loại G lần lượt là

A. 900 nu và 1500 nu    B. 900 nu và 600 nu

C. 600 nu và 1500 nu      D. 600 nu và 900 nu

Câu 15: 1 gen có chiều dài là 5100 A0 . tổng số nucleotit của gen là

A. 2400 nu     B. 1200 nu      C. 3000 nu           D. 2500 nu

Câu 16: Ở người, bệnh bạch tạng do đột biến gen lặn nằm trên NST thường gây nên. Một cặp vợ chồng không bị bệnh nhưng sinh ra 1 đứa con đầu lòng bị bệnh. Kiểu gen của cặp vợ chồng trên là

A. AA và AA    B. Aa và aa    C. Aa  và Aa      D. AA và Aa

Câu 17: Ở người, gen A quy định tóc xoăn, gen a quy định tóc thẳng, gen B quy định mắt đen, gen b quy định mắt xanh. Các gen này phân ly độc lập với nhau. Người có kiểu hình tóc xoăn, mắt xanh có kiểu gen là

A. AaBB    B. aabb    C. Aabb            D. AaBb

Câu 18: Trong từng mạch đơn của gen, các nucleotit liên kết vớ nhau bằng liên kết gì?

A. Liên kết hidro    B. Liên kết hóa trị     C. Liên kết peptit            D. Liên kết ion

Câu 19: Chức năng của rARN là

A. vận chuyển axitamin tương ứng tới nơi tổng hợp protein

B. truyền đạt thông tin di truyền

C. bảo vệ cơ thể

D. thành phần cấu tạo nên riboxom

Câu 20: Qúa trình tổng hợp ARN diễn ra theo nguyên tắc nào?

A. Nguyên tắc bán bảo toàn B. Nguyên tắc bổ sung

C. Nguyên tắc bổ sung và bán bảo toàn D. Nguyên tắc bảo toàn

II. Phần tự luận (5,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm): Em hãy cho biết khái niệm và ví dụ của các thuật ngữ sau: tính trạng, cặp tính trạng tương phản, nhân tố di truyền, dòng thuần chủng?

Câu 2 (3,0 điểm): 1 gen có 150 chu kì xoắn, có số nucleotit loại A là 600. Trên mạch 1 của gen có 200 T và trên mạch 2 có 250 X

a. Tính chiều dài và khối lượng của gen?

b. Tính số nucleotit từng loại của gen?

c. Tính số liên kết hidro của gen?

d. Tính số nucleotit từng loại trên mạch đơn của gen?


Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn sinh lớp 10

 I/ Phần trắc nghiệm

              Mã đề

Câu

132

 

209 357 485
1 D C B D
2 C B A D
3 C A C B
4 B D D A
5 A A D C
6 A D D A
7 D A C D
8 A A D C
9 B C A D
10 D B C C
11 B D B B
12 B B C A
13 B A A B
14 D D B B
15 C C B A
16 A C A D
17 C C D C
18 A B A A
19 C D C B
20 D B B C

II/  Phần tự luận

Câu Nội dung Thang điểm
1 (2,0 điểm) – Tính trạng: là những đặc điểm về hình thái, cấu tạo, sinh lí của một cơ thể ……………….

+ Ví dụ: cây đậu có các tính trạng là: thân cao, hạt vàng…………………………………….

– Cặp tính trạng tương phản: là 2 trạng thái biểu hiện trái ngược nhau của cùng loại tính trạng

+ Ví dụ: thân cao và thân thấp, hoa đỏ và hoa trắng………………………………………….

– Nhân tố di truyền: quy định các tính trạng của sinh vật……………………………………..

+ Ví dụ: nhân tố di truyền quy định màu sắc hoa……………………………………………..

– Dòng thuần chủng: là dòng có đặc tính di truyền đồng nhất, các thế hệ sau giống các thế hệ trước……………………………………………………………

+ Ví dụ: cây hoa đỏ có kiểu gen AA…………………………………………………………..

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

2 (3,0 điểm) a. N = 150.20 = 3000 (nu) …………………………………………………………………….

* Chiều dài của gen là: L = 3000.3,4/2 = 5100 A0 ………………………………………     

* Khối lượng của gen là: M = 300.3000 = 9.105 đvC…………………………………………

b. Theo đề bài:

A = T = 600 nu. Ta có 2A + 2G = N — > G = 900 nu = X………………………………….

c. Số liên kết hidro của gen là: H = 2A + 3G = 2.600 + 3.900 = 3900 liên kết………………

d. theo đề bài: T1 = A2 = 200 nu………………………………………………………………

ta có T1 + T2 = T — > T2 = T – T1 = 600 – 200 = 400 nu = A1 ………………………………

Theo đề bài: X2  = 250 nu = G1 ……………………………………………………………….

ta có X2 + X1 = X — > X1 = 900 – 250 = 650 nu = G2 ………………………………………

Vậy:         T1 = A2 = 200 nu, T2 = A1 = 400 nu, X2  = G1  = 250 nu , X1 = G2  = 650 nu………

0,25

0,25

0,25

0,5

0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25