Trang Chủ Lớp 11 Khảo sát chất lượng lớp 11

Khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 môn Hóa trường THPT Thuận Thành 1

CHIA SẺ

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2014 -2015

Môn: Hóa học lớp 11

( Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề)

Bài 1. (2,5 điểm). Nguyên tố X có 2 đồng vị bền Y, Z tồn tại trong tự nhiên:

a. Trong nguyên tử Y có tổng số hạt mang điện là 54, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn

số hạt không mang điện là 14. Xác định nguyên tố X?

b. Số nơtron của Z ít hơn của Y là 2. Biết phần trăm số nguyên tử của Y trong tự nhiên là

25%. Tính nguyên tử khối trung bình của nguyên tố X?

c. Tính khối lượng của đồng vị Z trong 49 gam hợp chất KXO3, giả sử hợp chất KXOđược cấu tạo từ 39K, 16O và hai đồng vị trên của X.

Bài 2. (2,5 điểm). Viết các phương trình phản ứng cho các trường hợp sau:

a. Điều chế clo từ MnO2 và dung dịch HCl đặc.

b. Sục khí clo vào dung dịch chứa muối NaI.

c. Điều chế nước Gia-ven trong phòng thí nghiệm.

d. Sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4.

e. Khử K2Cr2O7 thành Cr2(SO4)3 bởi FeSO4 trong môi trường axit H2SO4 loãng.

Bài 3. (3 điểm)

Chia 19 gam hỗn hợp X gồm Cu, FeO, Al thành 2 phần bằng nhau:

– Phần 1: Cho tác dụng với dung dịch HCl loãng thu được 3,36 lít khí hidro ở đktc

– Phần 2: Cho tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 49 gam H2SO4 (đặc, nóng) thu được V lít

khí SO2– sản phẩm khử duy nhất ở đktc.

a. Viết các phương trình phản ứng?

b. Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong X?

c. Dẫn toàn bộ khí SO2 thu được qua 300 gam dung dịch NaOH 8%, sau phản ứng thu được dung dịch Y. Tính nồng độ phần trăm các chất tan trong Y?

Bài 4. (2 điểm)

a. Hai nguyên tử X, Y thuộc hai nguyên tố khác nhau, có số electron trên phân lớp s bằng số electron trên phân lớp p.

– Viết cấu hình electron nguyên tử của X, Y.

-Liên kết hóa học được tạo thành giữa hai nguyên tử X, Y thuộc loại liên kết gì?

Biểu diễn sự hình thành liên kết giữa hai nguyên tử đó?

b. Cho hai phản ứng thuận nghịch đang ở trạng thái cân bằng:

bai4_b

Nếu giữ nguyên các điều kiện nhiệt độ và tăng áp suất của hệ, thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nào? Giải thích?

Cho biết khối lượng mol của các nguyên tố: Cu: 64; Fe: 56; S: 32; O: 16; Na: 23; Cl: 35,5; H: 1; Al: 27.

……Hết ……

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Hóa học lớp 12 năm học 2014 – 2015

dapan_12

dapan3_4