Trang Chủ Lớp 10 Đề thi học kì 2 lớp 10 2 Đề cương có ma trận kiểm tra 1 tiết tin học...

2 Đề cương có ma trận kiểm tra 1 tiết tin học kì 2 lớp 10

CHIA SẺ
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HK II

Môn: Tin học 10 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Về kiến thức:

– Khái niệm, các thuộc tính định dạng và cách thực hiên định dạng văn bản.
– Chức năng của các tổ hợp phím.

2. Về kĩ năng:

Vận dụng kiến thức đã học để thực hiện một số thao tác về tạo và làm việc với bảng.

3. Về thái độ: Cẩn thận, nghiêm túc trong học tập.

4. Năng lực hướng tới: Năng lực nhận biết, suy luận, năng lực giải quyết vấn đề.

II.  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 

1. Ma trận

Mức độ

Nội dung
chủ đề

Nhận biết
M1
Thông hiểu
M2
Vận dụng
thấp
M3
Vận dụng độ cao
M4
Số câu
Tổng điểm
Tỷ lệ
Chủ đề 1
Hệ soạn thảo văn bản Word. Định dạng văn bản
Khái niệm, các mức định dạng văn bản. Câu 1 Ý nghĩa của một số tổ hợp phím.
Câu 2
Số câu 
Số điểm    
Tỉ lệ %
Số câu 1
Số điểm 3
Tỉ lệ 30%
Số câu 1 
Số điểm 2
Tỉ lệ 20%
Số câu 0 
Số điểm 0
Tỉ lệ 0%
Số câu 0 
Số điểm 0
Tỉ lệ 0%
Số câu 2
Số điểm 5 Tỉ lệ 50%
Chủ đề 2
Tạo và làm việc với bảng
Các thao tác Tạo bảng. Câu 3
Số câu 
Số điểm      
Tỉ lệ %
Số câu 0 
Số điểm 0
Tỉ lệ 0%
Số câu 0 
Số điểm 0
Tỉ lệ 0%
Số câu 1
Số điểm 5 Tỉ lệ 50%
Số câu 0 
Số điểm 0
Tỉ lệ %
Số câu 1
Số điểm 5 Tỉ lệ 50%
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu 1
Số điểm 3
30%
Số câu 1
Số điểm 2
20%
Số câu 1
Số điểm 5
50%
Số câu 3
Số điểm 10
100%

2. Bảng mô tả nội dung câu hỏi

Câu 1. (3đ) Khái niệm định dạng văn bản. Các thuộc tính định dạng kí tự và cách thực hiện. (M1)

Câu 2. (2đ) Chức năng của một số tổ hợp phím trong hệ soạn thảo Word. (CRTL+X ;  SHIFT + HOME;  CTRL+U;  CTRL+I; SHIFT + HOME; …) (M2)

Câu 3. (5đ) Lấy ví dụ cụ thể trong soạn thảo văn bản có sử dụng bảng. Từ đó mô phỏng các bước để tạo được bảng đó. Yêu cầu bảng có tách/ gộp ô, thay đổi kích thước hàng và cột. (M3)


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

Môn: Tin học 10 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Quảng cáo -

1. Về kiến thức:

– Khái niệm, chức năng hệ soạn thảo văn bản word;

– Khái niệm, phân loại  mạng máy tính theo góc độ địa lí.

2. Về kĩ năng:

Vận dụng kiến thức đã học để thực hiện một số thao tác về biên tập văn bản.

3. Về thái độ: Cẩn thận, nghiêm túc trong học tập.

4. Năng lực hướng tới: Năng lực nhận biết, suy luận, năng lực giải quyết vấn đề.

II.  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 
1. Ma trận

            Mức độ

Nội dung
chủ đề

Nhận biết
M1
Thông hiểu
M2
Vận dụng
thấp
M3
Vận dụng độ cao
M4
Số câu
Tổng điểm
Tỷ lệ
Chủ đề 1
Soạn thảo và định dạng văn bản
Các thuộc tính định dạng kí tự /đoạn văn. Các bước thực hiện định dạng kí tự / đoạn văn. Nêu các bước cụ thể để tìm kiếm / Thay thế văn bản
Số câu 
Số điểm   
Tỉ lệ %
Số câu 1/2
Số điểm 1
Tỉ lệ 10%
Số câu 1/2
Số điểm 1
Tỉ lệ 10%
Số câu 1
Số điểm 3
Tỉ lệ 30%
Số câu 0
Số điểm 0
Tỉ lệ 0%
Số câu 2
Số điểm 5
 Tỉ lệ 50%
Chủ đề 2
Mạng máy tính và internet
Khái niệm; cấu trúc mạng máy tính, phân loại mạng máy tính, một số dịch vụ cơ bản của internet. Khai thác một số website phục vụ học tập.
Số câu 
Số điểm     
Tỉ lệ %
Số câu 1
Số điểm 3
Tỉ lệ 30%
Số câu 0
Số điểm 0
Tỉ lệ 0%
Số câu 1
Số điểm 2
Tỉ lệ 20%
Số câu 0
Số điểm 0
Tỉ lệ 0%
Số câu 2
Số  điểm 5
Tỉ lệ 50%
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu 3/2
Số điểm 4
40%
Số câu ½
Số điểm
10%
Số câu 2
Số điểm 5
50%
Số câu 4
Số điểm 10
100%

2. Bảng mô tả nội dung câu hỏi

Câu 1. (2đ)

Nêu các thuộc tính định dạng. (M1)

Cách thực hiện định dạng kí tự/ đoạn văn bản. (M2)

Câu 2. (3đ Khái niệm mạng máy tính. Cấu trúc và phân loại mạng máy tính theo góc độ địa lí. (M1)

Câu 3. (3đ) Thao tác tìm kiếm trong Word. (M3)

Câu 4. (2đ) Nêu cách truy cập vào một website cụ thể để tìm hiểu thông tin. (M3)