Trang Chủ Lớp 11 Đề kiểm tra 15 phút lớp 11

Chia sẻ đề kiểm tra 15 phút Chương I Hóa học 11: Hỏi pH của dung dịch thu được sau khi trộn là bao nhiêu?

CHIA SẺ

Tiến hành trộn 40ml dung dịch H2SO4 0,25M với 60 ml dung dịch NaOH 0,5M. Hỏi pH của dung dịch thu được sau khi trộn là bao nhiêu? … trong Chia sẻ đề kiểm tra 15 phút Chương I Hóa học 11. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Một dung dịch có chứa: a mol Na+; b mol Fe3+; c mol \(NO_3^ -\) ,d mol \({\rm{  SO}}_4^{2 – }.\) Hãy tìm biểu thức liên hệ giữa a, b, c và d.

2. Tiến hành trộn 40ml dung dịch H2SO4 0,25M với 60 ml dung dịch NaOH 0,5M. Hỏi pH của dung dịch thu được sau khi trộn là bao nhiêu?

3. Chia 19,8 gam Zn(OH)2 làm hai phần bằng nhau:

a) Cho 150ml dung dịch H2SO4 1M vào phần một. Tính khối lượng muối tạo thành.

b) Cho 150ml dung dịch NaOH 1M vào phần hai. Tính khối lượng muối tại thành.


1. Tổng số mol của điện tích âm bằng tổng số mol của điện tích dương nên:

\(a + 3b = c +2d\)

2. Ta có: \({n_{{H_2}S{O_4}}} = 0,01\left( {mol} \right);\) \(\,{n_{NaOH}} = 0,03\left( {mol} \right)\)

 \(\begin{array}{l}2NaOH + {H_2}S{O_4} \to N{a_2}S{O_4} + 2{H_2}O\left( * \right)\\0,02{\rm{   }} \leftarrow {\rm{  0,01                                          }}\left( {mol} \right)\end{array}\)

Từ (*) \( \Rightarrow \) nNaOH dư = 0,03 – 0,02 = 0,01 (mol)

\( \Rightarrow \left[ {O{H^ – }} \right] = 0,1M \Rightarrow pOH = 1\)

\(\Rightarrow pH = 13\)

3. Ta có: \({n_{Zn{{\left( {OH} \right)}_2}}} = \dfrac{{19,8}}{{99}} = 0,2\left( {mol} \right)\)

\(\Rightarrow {n_{Zn{{\left( {OH} \right)}_2}}}\)/ 1 phần = 0,1 (mol)

Cách : Ta có \({n_{{H_2}S{O_4}}} = 0,15 \times 1 = 0,15\left( {mol} \right)\)

Phản ứng:     \(\begin{array}{l}Zn{\left( {OH} \right)_2} + {H_2}S{O_4} \to ZnS{O_4} + 2{H_2}O\left( 1 \right)\\{\rm{   0,1  }} \;\;\;\to \;\;\;\;\;     0,1      \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;      0,1                    \left( {mol} \right)\end{array}\)

Từ (1) ta thấy: \({n_{Zn{{\left( {OH} \right)}_2}}}:{n_{{H_2}S{O_4}}} = 1:1;\)

\({n_{{H_2}S{O_4}}} > {n_{Zn{{\left( {OH} \right)}_2}}}\)

\( \Rightarrow \) Sau phản ứng (1) thì H2SO4 dư.

Từ (1) số mol muối thu được: 0,1 (mol)

Vậy khối lượng muối thu được là:

  mmuối = \(0,1 \times 161 = 16,1\left( {gam} \right)\)

Cách 2:

Ta có: \({n_{{H_2}S{O_4}}} = 0,15\left( {mol} \right) = {n_{SO_4^{2 – }}} \)

\(\Rightarrow {n_{{H^ + }}} = 0,15 \times 2 = 0,3\left( {mol} \right)\)

\(\begin{array}{l}Zn{\left( {OH} \right)_2} + 2{H^ + } \to Z{n^{2 + }} + 2{H_2}O\left( 2 \right)\\{\rm{   0,1 }}\;\;\; \to   \;\;\;\;\;  0,2         \;\;\;\;\;\;\;\;\;0,1                        \left( {mol} \right)\end{array}\)

Lập tỉ số:

\(\dfrac{{{n_{Zn{{\left( {OH} \right)}_2}}}}}{1} = 0,1 < \dfrac{{{n_{{H^ + }}}}}{2} = \dfrac{{0,3}}{2} = 0,15\)

\( \Rightarrow \) Sau phản ứng (2) thì H+ còn dư.

Khối lượng muối thu được là:

mmuối \( = {m_{Z{n^{2 + }}}} + {m_{S{O_4}^{2 – }}}\)\(\; = 0,1 \times 65 + 0,1 \times 96 = 16,1\left( {gam} \right)\)

b) Tính khối lượng muối tạo thành ở phần 2:

Cách 1:

Ta có: \({n_{NaOH}} = 0,15 \times 1 = 0,15\left( {mol} \right)\)

\(\begin{array}{l}Zn{\left( {OH} \right)_2} + 2NaOH \to N{a_2}Zn{O_2} + 2{H_2}O\left( 1 \right)\\0,075 \;\;\;\;\leftarrow\;\;\;\;\; {\rm{      0,15        \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;     0,075                  }}\left( {mol} \right)\\Do{\rm{  }}\dfrac{{{n_{Zn{{\left( {OH} \right)}_2}}}}}{1} = 0,1 > \dfrac{{{n_{NaOH}}}}{2} = \dfrac{{0,15}}{2} = 0,075\end{array}\)

\( \Rightarrow \) Sau phản ứng (1) thì NaOH hết.

Từ (1) \( \Rightarrow {n_{N{a_2}Zn{O_2}}} = 0,075\left( {mol} \right)\)

\( \Rightarrow {n_{N{a_2}Zn{O_2}}} = 0,075 \times 143 = 10,725\left( {gam} \right)\)

Cách 2: Sử dụng phương trình ion:

\(\begin{array}{l}Zn{\left( {OH} \right)_2} + 2O{H^ – } \to ZnO_2^{2 – } + 2{H_2}O\\0,075\;\;\;{\rm{   }} \leftarrow {\rm{  \;\;\;\;0,15          \;\;\;\;\;\;\;0,075                  }}\left( {mol} \right)\end{array}\)

Từ (2) \( \Rightarrow {n_{ZnO_2^{2 – }}} = 0,075\left( {mol} \right)\)

\(\Rightarrow {m_{ZnO_2^{2 – }}} = 0,075 \times 97 = 7,27\left( {gam} \right)\)

Mà mmuối = \({m_{N{a^ + }}} + {m_{ZnO_2^{2 – }}} \)\(\;= 0,15 \times 23 + 7,275 = 10,725\left( {gam} \right)\)