Trang Chủ Lớp 11 Bài tập SGK lớp 11 Sinh trưởng ở thực vật: Bài 1,2,3,4,5 trang 138 Sinh học 11

Sinh trưởng ở thực vật: Bài 1,2,3,4,5 trang 138 Sinh học 11

CHIA SẺ

Bài 34 Sinh 11 – Giải bài 1,2,3,4,5 trang 138 SGK Sinh 11

Sinh trưởng của thực vật là quá trình tăng về kích thước (chiều dài, bề mặt, thể tích) của cơ thể do tăng số lượng và kích thước tế bào. Mô phân sinh là nhóm các tế bào thực vật chưa phân hóa, duy trì được khả năng nguyên phân trong suốt đời sống của cây. Sinh trưởng sơ cấp là sinh trưởng của thân và rễ theo chiều dài do hoạt động của mô phân sinh đỉnh. Sinh trưởng thứ cấp của cây thân gỗ là do mô phân sinh bên hoạt động tạo ra. Sinh trưởng thứ cấp tạo ra gỗ lõi, gỗ dác và vỏ. Sinh trưởng của thực vật phụ thuộc vào đặc điểm di truyền của giống và của loài cây, hoocmôn và các yếu tố ngoại cảnh như nhiệt độ, nước, ánh sáng, ôxi và muối khoáng.

Bài 1: Sinh trưởng ở thực vật là gì ?

Sinh trưởng của thực vật là quá trình tăng về kích thước (chiều dài, bề mặt, thể tích) của cơ thể do tăng số lượng và kích thước của tế bào).


Bài 2: Sinh trưởng sơ cấp ở thực vật là gì?

Sinh trưởng sơ cấp là sinh trưởng của thân và rễ theo chiều dài do hoạt động của mô phân sinh đỉnh.


Bài 3: Sinh trưởng thứ cấp là gì?

Quảng cáo

Quảng cáo

Sinh trưởng thứ cấp của cây thân gỗ là do mô phân sinh bên hoạt động tạo ra. Sinh trưởng thứ cấp tạo ra gỗ lõi, gỗ dác và vỏ.


Bài 4: Những nét hoa văn trên gỗ cây xuất xứ từ đâu?

Những nét hoa văn trên gỗ có xuât xứ từ sinh trưởng thứ cấp.


Bài 5: Giải thích hiện tượng mọc vống của thực vật trong bóng tối.

Hiện tượng mọc vống của thực vật trong bóng tối là do ánh sáng làm biến đổi hình thái cây.

Quảng cáo

CHIA SẺ