Trang Chủ Lớp 11 Bài tập SGK lớp 11

[Sinh 11 trang 154] Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

Bài 38 – Giải bài 1,2,3 trang 154 SGK Sinh 11 : Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật.

Các nhân tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật. Nhân tố bên trong là hoocmôn. Các hoocmôn chủ yếu ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống, là hoocmôn sinh trưởng, tirôxin, testostêrôn và ơstrôgen. Các hooc môn chủ yếu ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của côn trùng là ecđixơn và juvenin.

Bài 1:  Kể tên các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống.

Các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống là: tirôxin, testosterôn, ơstrôgen.


Bài 2: Kể tên các hooemôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của côn trùng.

Các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của côn trùng là juvenin và ecđisơn.


Bài 3: Vào thời kì dậy thì của nam và nữ, hoocmôn nào được tiết ra nhiều làm cơ thể thay đổi mạnh mẽ về thể chất và tâm sinh lí?

–   Vào thời kì dậy thì của nam, vùng dưới đồi thông qua tuyến yên kích thích tinh hoàn tăng cường sản xuất testostêrôn làm thay đổi mạnh thể chất và tâm sinh lí ở nam.

–   Vào thời kì dậy thì ở nữ, vùng dưới đồi thông qua tuyến yên kích thích buồng trứng tăng cường tiết ơstrôgen làm thay đổi mạnh thể chất và tâm sinh lí ở nữ.

Advertisements (Quảng cáo)