Trang Chủ Lớp 11 Bài tập SGK lớp 11 Giải bài 1,2,3,4 trang 123 SGK Sinh 11: Truyền tin qua Xináp

Giải bài 1,2,3,4 trang 123 SGK Sinh 11: Truyền tin qua Xináp

CHIA SẺ

Bài 30: Giải bài 1,2,3,4 trang 123 SGK Sinh 11 : Truyền tin qua Xináp – Chương 2.

Bài 1: Vẽ sơ đồ cấu tạo xináp.

cau tao truyen tin qua xinap

Hình 30.2. Sơ đồ câu tạo xi náp hóa học.


Bài 2: Chất trung gian hóa học có vai trò như thế nào trong truyền tin qua xináp?

Chất trung gian hóa học đi qua khe xi náp làm thay đổi tính thấm ở màng sau xi náp và làm xuất hiện điện thế hoạt động lan truyền đi tiếp. Enzim có ở màng sau xi náp thủy phân axêtincôlin và côlin. Hai chất này quay trở lại chùy xi náp và được tái tổng hợp lại thành axêlineôlin chứa trong các túi.


Bài 3: Đánh dấu X vào ô □ cho câu trả lời đúng về xináp.

Quảng cáo

Quảng cáo

a) Tốc độ truyền tin qua xi náp hóa học chậm hơn so với lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh không có bao miêlin.

b) Tất cả các xi náp đều có chứa chất trung gian hóa học là axêtincôlin.

c) Truyền tin khi qua xináp hóa học có thể không cần chất trung gian hóa hoc.

d) Xi náp là diện tiếp xúc của các tế bào cạnh nhau.


Bài 4: Tại sao xung thần kinh được dẫn truyền trong một cung phản xạ chỉ theo một chiều?

Xung thần kinh được dẫn truyền trong một cung phản xạ chỉ theo một chiều vì màng sau xi náp không có chết trung gian hóa học để đi về màng trước và ở màng trước không có thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học.

Quảng cáo

CHIA SẺ