Trang Chủ Lớp 11 Bài tập SGK lớp 11

Quang hợp và năng suất cây trồng (Bài 1,2,3 trang 50 Sinh lớp 11)

Bài 11 Quang hợp và năng suất cây trồng: Giải bài 1,2,3 SGK trang 50 Sinh 11

I. QUANG HỢP QUYẾT ĐỊNH NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG:

Quang-hợp quyết định 90 và 95 % năng suất cây trồng

– Năng suất sinh học: là tổng lượng chất khô tích luỹ được mỗi ngày trên 1 hecta gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

– Năng suất kinh tế: là 1 phần của năng suất sinh học được tích luỹ trong cơ quan chứa sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người (hạt, quả, củ,. . )

II. TĂNG NĂNG SUẤT NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG THÔNG QUA SỰ ĐIỀU KHIỂN QUANG-HƠP:

1. Tăng diện tích bộ lá:

Advertisements (Quảng cáo)

– Tăng diện tích bộ lá bằng cách áp dụng các biện pháp kĩ thuật như: chăm sóc, bón phân, tưới nước hợp lí,…phù hợp với loài và giống cây trồng.

2. Tăng cường độ quanghợp:

– Tuyển chọn và tạo giống mới có cường độ và hiệu suất quang hợp cao kết hợp áp dụng kĩ thuật chăm sóc hợp lí.

3. Tăng hệ số kinh tế:

Advertisements (Quảng cáo)

– Tăng hệ số kinh tế của cây trồng bằng biện pháp chọn giống và bón phân.

Trả lời câu hỏi, bài tập bài 11 trang 50:

Bài 1: Tại sao nói quang hợp quyết định năng suất thực vật?

Quyết định 90% đến 95% năng suất cây trồng.


Bài 2: Phân biệt năng suất sinh học với năng suất kinh tế?

– Năng suất sinh học: là tổng lượng chất khô tích luỹ được mỗi ngày trên 1 hecta gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

– Năng suất kinh tế: là 1 phần của năng suất sinh học được tích luỹ trong cơ quan chứa sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người (hạt, quả, củ,. . )


Bài 3: Nêu các biện pháp tăng năng suất cây trồng thông qua điều khiển quang-hợp?

– Tăng diện tích bộ lá

– Tăng cường độ quang-hợp

– Tăng hệ số kinh tế.

Advertisements (Quảng cáo)