Trang Chủ Lớp 10 Khảo sát chất lượng lớp 10

Đề thi khảo sát đầu năm môn Sử lớp 10 trường THPT Liễn Sơn 2019: Nội dung cơ bản trong bước 1 của kế hoạch quân sự Na-va là gì?

CHIA SẺ

Đề thi khảo sát đầu năm môn Sử lớp 10 trường THPT Liễn Sơn 2019. Đề thi gồm 16 câu hỏi trắc nghiệm, các em cùng tham khảo: 

Câu 1: Quân đội những nước Đồng minh  nào vào Việt Nam để  giải giáp phát xít Nhật sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Liên Xô, Mĩ.         B. Liên Xô, Anh.

C. Trung Hoa Dân Quốc, Anh.     D. Trung Hoa Dân Quốc, Pháp.

Câu 2: So với chiến dịch Việt Bắc (1947), chiến dịch Biên giới thu – đông (1950) có gì khác về kết quả và ‎ nghĩa lịch sử?

A. Tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch.

B. Mở ra bước phát triển mới của cuộc kháng chiến

C. Bộ đội chủ lực trưởng thành thêm một bước.

D. Quân đội ta giành được thế chủ động trên chiến trường chính (Bắc Bộ).

Câu 3: Đường lối chung của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong thời kì cải cách mở cửa lấy nội dung nào làm trọng tâm?

A. Phát triển kinh tế.      B. Xây dựng hệ thống chính trị.

C. Kiên trì bốn nguyên tắc cơ bản.     C. Kiên trì bốn nguyên tắc cơ bản.

4: Thuận lợi Câu nào là cơ bản nhất đối với nước ta sau Cách mạng tháng Tám 1945?

A. Nhân dân phấn khởi gắn bó với chế độ.

B. Cách mạng có Đảng và Hồ Chủ tịch lãnh đạo.

C. Hệ thống xã hội chủ nghĩa đang hình thành.

D. Phong trào cách mạng thế giới phát triển sau chiến tranh.

Câu 5: Nội dung cơ bản trong bước 1 của kế hoạch quân sự Na-va là gì?

A. Phòng ngự chiến lược ở miền Bắc, tấn công chiến lược ở miền Nam

B. Phòng ngự chiến lược ở miền Nam, tấn công chiến lược ở miền Bắc

C. Tấn công chiến lược ở hai miền Nam – Bắc

D. Phòng ngự chiến lược ở hai miền Bắc – Nam.

Câu 6: Trong những năm 1919-1925, hoạt động của Nguyễn Ái Quốc có ý nghĩa như thế nào với việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam?

A. Tìm ra con đường giải phóng dân tộc đúng đắn.

B. Chuẩn bị về mặt tư tưởng-chính trị cho sự ra đời của Đảng.

C. Chuẩn bị về mặt tổ chức cho sự ra đời của Đảng.

D. Tạo ra bước ngoặt cho sự thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.

Câu 7: Mối quan hệ của cách mạng 2 miền Nam Bắc là

A. hợp tác với nhau.    B. hợp tác, giúp đỡ nhau.

C. hỗ trợ lẫn nhau.        D. gắn bó mật thiết, tác động qua lại.

Câu 8: Phong trào đấu tranh nào của nhân dân ta được đánh giá là cuộc tập dượt lần thứ hai cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này?

A. Phong trào giải phóng dân tộc 1939 – 1945.

B. Phong trào dân chủ 1936 – 1939.

C. Phong trào cách mạng 1930 – 1931.

D. Cao trào kháng Nhật cứu nước từ tháng 3 đến giữa tháng 8/1945.

Câu 9: Lực lượng nào  được coi là tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam?

A. Trung đội Cứu quốc quân I.

B. Việt Nam Giải phóng quân

C. Việt Nam Cứu quốc quân.

D. Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân

Câu 10: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản gặp thêm khó khăn nào khác với các nước tư bản Tây Âu?

A. Thiếu thốn gay gắt lương thực, thực phẩm.

B. Phải khôi phục kinh tế.

C. Sự tàn phá nặng nề của chiến tranh.

D. Phải dựa vào viện trợ của Mĩ dưới hình thức vay nợ.

Câu 11: Nhận xét nào dưới đây đúng về vai trò của Liên hợp quốc trước những biến động của tình hình thế giới hiện nay

A. Ngăn chặn các đại dịch đe dọa sức khỏe của loài người.

B. Đấu tranh bảo vệ chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc

C. Liên hợp quốc trở thành diễn đàn quốc tế vừa hợp tác, vừa đấu tranh nhằm duy trì hòa bình, an ninh thế giới.

D. Bảo vệ các di sản trên thế giới, cứu trợ nhân đạo.

Câu 12: Sự kiện nào đánh dấu giai cấp công nhân Việt Nam bước đầu chuyển từ tự phát sang tự giác?

A. Bãi công Ba Son (8-1925).

B. Phong trào “vô sản hóa” (1928).

C. Bãi công ở đồn điền cao su Phú Riềng (1929).

D. Bãi công ở nhà máy xi măng Hải Phòng (1928).

Câu 13: Pháp mở cuộc tấn công Việt Bắc vào thu – đông 1947 vì      

A. muốn ngăn chặn con đường liên lạc của ta với quốc tế.

B. muốn tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến của ta.

C. muốn giải quyết mâu thuẫn giữa tập trung và phân tán quân.

D. muốn kết thúc chiến tranh trong danh dự.

Câu 14: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (2/1930) xác định  nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là

A. Đánh đổ phong kiến, đế quốc.

B. Đánh đổ đế quốc, tư sản phản cách mạng.

C. Đánh  đổ đế quốc, phong kiến và tư sản phản cách mạng.

D. Đánh  đổ thực dân Pháp và bọn tay sai

Câu 15: Nhân dân Liên Xô nhanh chóng hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế (1946-1950) dựa vào

A. sự giúp đỡ của các nước Đông Âu      B. những tiến bộ khoa học kĩ thuật.

C. tinh thần tự lực tự cường.     C. tinh thần tự lực tự cường.

Câu 16: Việt Nam Giải phóng quân ra đời là sự hợp nhất của các tổ chức nào?

A. Cứu quốc quân với du kích Thái Nguyên

B. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân với du kích Ba Tơ.

C. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân với đội du kích Bắc Sơn.

D. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân với Cứu quốc quân

TỰ LUẬN

Câu 1: Tại sao nói nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ngay sau khi thành lập đã ở vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”? (2đ)

Câu 2: Trình bày nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954)? (2đ)

Câu 3: So sánh  điểm giống nhau và điểm khác nhau giữa “chiến lược chiến tranh đặc biệt” và “chiến lược chiến tranh cục bộ” của Mĩ ở Miền Nam Việt Nam? (2đ).