Trang Chủ Lớp 10 Đề thi học kì 2 lớp 10

Kiểm tra học kì 2 Lịch sử 10: Năm 1649, Cách mạng tư sản Anh đạt đến đỉnh cao vì

CHIA SẺ
Đề thi và kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử lớp 10: Trong cuộc cải cách hành chính năm 1831-1832, vua Minh Mạng đã chia nước ta thành

I. Phần trắc nghiệm (3đ) Học sinh chọn phương án đúng nhất, tô đen vào giấy làm bài:

1. Năm 1649, Cách mạng tư sản Anh đạt đến đỉnh cao vì :

A.  Vua Sác-lơ I bị xử tử, chế độ cộng hòa được thiết lập.

B.  Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình là lật đổ giai cấp tư sản.

C.  Ngay sau khi cuộc nội chiến kết thúc, chế độ độc tài được thiết lập.

D.  Cách mạng đã thiết lập được chế độ quân chủ lập hiến.

2. Ý nào sau đây không phải là hệ quả về kinh tế của cách mạng công nghiệp:

A.  tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp hình thành

B.  thúc đẩy nông nghiệp và giao thông vận tải phát triển

C.  năng suất lao động tăng cao

D.  nhiều trung tâm công nghiệp xuất hiện

3. Trước cách mạng tư sản, xã hội Pháp chia thành các đẳng cấp là:

A. tăng lữ, quý tộc, đẳng cấp thứ ba

B. quý tộc, tư sản, nông dân

C. tăng lữ, quý tộc, nông dân

D. tư sản, nông dân, bình dân

4. Cách mạng công nghiệp Anh bắt đầu từ:

A. những năm 30 của thế kỉ XIX

B. những năm 60 của thế kỉ XVIII

C. những năm 50 của thế kỉ XIX

D. những năm 40 của thế kỉ XIX

5. Trong cuộc cải cách hành chính năm 1831-1832, vua Minh Mạng đã chia nước ta thành:

A.  31 tỉnh

B. 30 tỉnh và 1 phủ trực thuộc

C. 30 tỉnh

D. 3 vùng

6. Trước cách mạng 1789, Pháp là một nước:

A. công thương nghiệp kém phát triển

B. nông nghiệp lạc hậu

C. nông nghiệp phát triển

D. các ngành kinh tế chậm phát triển

7. Phát minh quan trọng nhất trong cách mạng công nghiệp Anh là:

A.  máy kéo sợi Gien-ni

B. tàu lửa

C. máy hơi nước

D. đầu máy xe lửa

8. Trận thắng quyết định cuộc kháng chiến chống quân Xiêm giành thắng lợi là:

A.  Bạch Đằng

B. Chi Lăng – Xương Giang

C. Rạch Gầm – Xoài Mút

D. Ngọc Hồi – Đống Đa

9. Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ vào năm:

A.  1777

B.  1785

C. 1771

D. 1786

1.0: Khi Nguyễn Huệ quyết định tiến quân ra Đàng Ngoài, ông đã nêu khẩu hiệu gì?

A. “Thần tốc, táo bạo, bất ngờ”

B. “Diệt Lê diệt Trịnh”

C. “Phù Trịnh diệt Lê”

D. “Phù Lê diệt Trịnh”

1.1: Nghề thủ công mới xuất hiện ở nước ta đầu thế kỉ XIX là:

A.  Khắc in bản gỗ

B.     Vẽ tranh sơn mài

C.    Nghề in

D. In tranh dân gian

1.2: Năm 1804, vua Gia Long đặt Quốc hiệu nước ta là:

A. Đại Nam

B. Đại Việt

C. An Nam

D. Việt Nam

II.  Phần tự luận (7đ)

1.: Trình bày cuộc kháng chiến chống quân Thanh (1789) của nghĩa quân Tây Sơn? Qua đó nêu lên công lao của phong trào Tây Sơn đối với đất nước? (3đ)

2. Tại sao nói thời kì chuyên chính Gia cô banh là đỉnh cao của Cách mạng tư sản Pháp? (2đ)

3. Lập bảng so sánh các cuộc Cách mạng tư sản Anh, Chiến tranh giành độc lập Bắc Mĩ và Cách mạng tư sản Pháp 1789 về các tiêu chí sau: nhiệm vụ, lãnh đạo, hình thức và kết quả? (2đ)


I. Phần trắc nghiệm (3đ) 

1

2

3

4

5

A

A

A

B

B

6

7

8

9

10

B

C

C

C

D

11

12

D

D

II.  Phần tự luận (7đ)

1.

– Lê Chiêu Thống cầu viện nhà Thanh. Vua Thanh sai Tôn Sĩ Nghị đem 29 vạn quân tiến vào

xâm lược nước ta

– Quân ta tạm rút về Ninh Bình, Thanh Hóa

– Nguyễn Hụê lên ngôi, tiến quân ra Bắc

– Sau 5 ngày (từ 30 tháng chạp đến mùng 5 tết Kỷ Dậu 1789) nghĩa quân Tây Sơn tiến quân thần tốc, chiến đấu quyết liệt với chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa đã đánh tan hoàn toàn 29 vạn quân

Thanh xâm lược

* Ý nghĩa: bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc.

* Công lao của phong trào Tây sơn: Bước đấu thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc cuối thế kỷ XVIII

2.

– Vì chính quyền Gia cô banh do Rô-be-xpi-e đứng đầu đã giải quyết mọi nhiệm vụ mà lịch sử

nước Pháp đặt ra mà các thời kì trước và sau đó đều không thể thực hiện được.

– Về chính trị: 6.1793 thông qua Hiến pháp dân chủ: tuyên bố Pháp là nước Cộng hòa, ban bố  quyền dân chủ rộng rãi và mọi sự bất bình đẳng về đẳng cấp bị xoá bỏ.

– Về kinh tế: giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân: ra đạo luật ngày 3.6 tịch thu ruộng đất

của quí tộc phong kiến chia thành nhiều mảnh nhỏ bán cho nông dân trả tiền dần trong 10 năm; ban hành Luật giá tối đa, chống nạn đầu cơ tích trữ; Luật về mức lương tối đa của công nhân…

– Về quân sự: 23.8.1793 Quốc hội thông qua sắc lệnh “tổng động viên toàn quốc” có 42 vạn người đã tình nguyện tham gia quân đội. Đến cuối năm 1793 thù trong và giặc ngoài bị đánh bại.

3. 

Cách mạng tư sản Anh

Chiến tranh giành độc lập

Bắc Mĩ

Cách mạng tư sản Pháp

Nhiệm vụ (0.5đ)

Lật đổ chế độ phong kiến. Mở đường cho CNTB phát triển

Đánh đổ ách thống trị của thực dân Anh giành độc lập. Mở đường cho CNTB phát triển

Lật đổ chế độ phong kiến, giải quyết ruộng đất cho nông dân, mở đường cho CNTB

phát triển

Lãnh đạo

(0.5đ)

Tư sản và quý tộc mới

Tư sản

Tư sản

Hình thức (0.5đ)

Nội chiến

Chiến tranh giành độc lập

Nội chiến và chống thù trong

giặc ngoài

Kết quả (0.5đ)

Thiết lập chế độ Quân chủ

Lập hiến.

Lật đổ ách thống trị của Anh.

Thành lập Hợp chúng quốc Mĩ.

Lật đổ chế độ phong kiến,

thiết lập nền Cộng hòa.