Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10

Quốc gia cổ nào hình thành sớm nhất Việt Nam? Đề thi học kì 1 môn Sử lớp 10 mới nhất

Đáp án và đề thi học kì 1 môn Sử lớp 10 của trường THPT Trung Giã năm 2016 mã đề 527.

Câu 1: Quốc gia cổ nào hình thành sớm nhất Việt Nam?

A. Văn Lang               B. Phù Nam               C. Cham pa                      D. Âu Lạc

Câu 2: Điều kiện nào đóng vai trò chủ yếu dẫn đến sự ra đời của phong trào văn hóa phục hưng?

A. Nhiều phát minh khoa học kĩ thuật

B. Sự lớn mạnh của thành thị

C. Sự xuất hiện quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa

D. Sự ra đời của giai cấp tư sản

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 5: Ph. Ma-gien-lan thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới trong khoảng thời gian nào?

A. 1519-1522                  B. 1519-1523          C. 1518-1522                  D. 1520-1522

Câu 6: Tên nước Lan xang có ý nghĩa là gì ?

A. Triệu Ngựa                B. Triệu Hổ

C. Triệu Voi                   D. Các đáp án trên đều sai

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 7: Ở Việt Nam vào thời nguyên thủy đã phát hiện được công cụ bằng đá ở đâu?

A. Lạng Sơn.           B. Ninh Bình.               C. Thanh Hóa                  D. Quảng Nam.

Câu 8: Vào thời gian nào các quốc gia phong kiến Đông Nam Á bước vào thời kỳ suy thoái?

A. Khoảng nửa sau thế kỷ XVII

B. Khoảng nửa sau thế kỷ XVIII

C. Khoảng nửa sau thếkỷ XVI

D. Khoảng nửa đầu thếkỷ XVIII

Câu 9: Lực lượng sản xuất chủ yếu trong các lãnh địa phong kiến là ai?

A. Nông dân tự do                         B. Nô lệ

C. Nông nô                                    D. Lãnh chúa phong kiến


ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN SỬ 10 – THPT TRUNG GIÃ 2016

MÃĐỀ 136 MÃĐỀ 208 MÃĐỀ 343 MÃĐỀ 488 MÃĐỀ 527 MÃĐỀ 628
1 C 1 C 1 A 1 B 1 B 1 A
2 C 2 B 2 B 2 D 2 C 2 D
3 A 3 C 3 B 3 C 3 B 3 B
4 C 4 C 4 C 4 C 4 C 4 A
5 B 5 D 5 C 5 A 5 A 5 C
6 D 6 B 6 C 6 B 6 C 6 B
7 C 7 C 7 D 7 B 7 C 7 D
8 A 8 C 8 C 8 C 8 B 8 B
9 C 9 B 9 C 9 B 9 C 9 C
10 B 10 D 10 A 10 D 10 D 10 B
11 B 11 A 11 B 11 D 11 C 11 D
12 B 12 B 12 D 12 C 12 A 12 A
13 B 13 C 13 D 13 A 13 A 13 D
14 C 14 D 14 C 14 B 14 C 14 C
15 A 15 D 15 B 15 C 15 B 15 B
16 B 16 B 16 C 16 D 16 B 16 C
17 A 17 B 17 D 17 B 17 A 17 D
18 D 18 C 18 D 18 B 18 B 18 A
19 C 19 A 19 A 19 A 19 C 19 D
20 B 20 D 20 A 20 C 20 A 20 A
21 C 21 A 21 D 21 C 21 D 21 B
22 D 22 C 22 D 22 A 22 D 22 B
23 C 23 B 23 A 23 A 23 C 23 D
24 D 24 C 24 C 24 B 24 D 24 C
25 B 25 D 25 A 25 C 25 B 25 D
26 D 26 A 26 D 26 D 26 D 26 A
27 A 27 D 27 D 27 D 27 A 27 D
28 B 28 D 28 A 28 B 28 B 28 C
29 D 29 D 29 A 29 A 29 D 29 A
30 D 30 A 30 B 30 D 30 D 30 C
31 A 31 B 31 B 31 A 31 B 31 C
32 C 32 A 32 A 32 C 32 B 32 A
33 A 33 C 33 B 33 C 33 A 33 C
34 D 34 B 34 C 34 A 34 D 34 C
35 A 35 A 35 C 35 B 35 A 35 C
36 A 36 B 36 B 36 D 36 A 36 B
37 B 37 B 37 A 37 B 37 A 37 A
38 D 38 A 38 B 38 A 38 D 38 D
39 B 39 D 39 B 39 B 39 C 39 B
40 A 40 A 40 D 40 D 40 D 40 B

   

Advertisements (Quảng cáo)