Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10

Kiểm tra 1 tiết môn Sinh lớp 10 chương 4 Phân bào (30 câu trắc nghiệm)

CHIA SẺ

Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh lớp 10 chương 4 Phân Bào năm học 2016-2017 do Dethikiemtra.com sưu tầm và đăng tải tại đây. 

Viết tắt  (Tế bào – TB)

1. Sau giảm phân II, số tế bào con được tạo thành có bộ NST là

Chọn câu trả lời đúng:

A. 2 TB con có bộ NST 2n đơn.

B. 4 TB con có bộ NST n đơn.

C. 2 TB con có bộ NST n kép.

D. 4 TB con có bộ NST 2n kép.

2. Ý nghĩa của việc điều hòa chu kì tế bào là:

Chọn câu trả lời đúng:

A. Giúp quá trình nguyên phân luôn được thực hiện.

B. Đảm bảo sự sinh trưởng và phát triển bình thường của cơ thể.

C. Giúp quá trình nguyên phân và giảm phân luôn diễn ra.

D. Đảm bảo cho chu kì tế bào luôn xảy ra.

3. Hiện tượng các NST kép co xoắn cực đại ở kì giữa chuẩn bị cho hoạt động nào sau đây?

A. Nhân đôi NST.

B. Phân li NST.

C. Trao đổi chéo NST.

D. Tiếp hợp NST.

4. Câu nào sau đây là đúng?

A. Thời gian của một chu kì tếbào ở tất cả các sinh vật là giống nhau.

B. Thời gian của chu kì tếbào tùy thuộc vào từng loại tếbào và tùy thuộc vào từng loài.

C. Thời gian của kì trung gian và các kì nguyên phân là như nhau ở tất cả mọi loại tếbào.

D. Thời gian và tốc độ phân chia tếbào ở các bộ phận khác nhau là như nhau.

5. Điều gì sẽ xảy ra nếu ở kì giữa của nguyên phân, thoi phân bào bị phá hủy?

A. Ở kì giữa của nguyên phân, thoi phân bào bị phá hủy thì các NST không thể di chuyển về các tế.bào con và tạo các tế.bào tứ bội.

B. Các NST không tách được nhau ở tâm động.

C. Không có sự trượt đồng đều NST về 2 cực của tế.bào.

D. Các NST không thể phân chia thành NST đơn được.

6. Diễn biến nào sau đây đúng trong nguyên phân?

A. Nhân và tế-bào chất phân chia cùng lúc.

B. Nhân phân chia trước rồi mới phân chia tế-bào chất.

C. Chỉ có nhân phân chia còn tế-bào chất thì không.

D. Tế bào chất phân chia trước rồi đến nhân phân chia.

7. Một tếbào nguyên phân 3 lần thì số tếbào con tạo ra sau nguyên phân là

A. 8 TB.

B. 2 TB.

C. 6TB.

D. 4 TB.

8. Nếu một TB của một sinh vật chứa 24 NST thì tinh trùng của loài sinh vật này có số lượng NST là

A. 3.

B. 12.

C. 24.

D. 6.

9. Ý nào sau đây không phải là ý nghĩa của nguyên phân?

A. Tạo ra các cơ thể mới có kiểu gen của cơ thể mẹ ở sinh vật sinh sản sinh dưỡng.

B. Là nguyên liệu phong phú cho chọn lọc tự nhiên và chọn lọc nhân tạo ở những loài sinh sản hữu tính.

C. Duy trì sự ổn định vật chất di truyền qua các thế hệ tếbào và thế hệ cơ thể.

D. Tăng số lượng tếbào giúp cơ thể sinh trưởng và phát triển.

10. Nếu ở tinh trùng của một loài sinh vật có số lượng NST là 14 thì tế bào của cơ thể thuộc loài đó có

A. 56 NST.

B. 14 NST.

C. 42 NST.

D. 28 NST.

Câu 11 đến câu 20

Câu thứ 21 đến câu số 30

Tải về bản đầy đủ: kiem tra sinh lop 10