Trang Chủ Lớp 9 Khảo sát chất lượng lớp 9

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Toán năm 2015 – Trường THCS Phổ Thạnh

CHIA SẺ

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Toán năm 2015 – Trường THCS Phổ Thạnh (Quảng Ngãi).

MA TRẬN THIẾT KẾ ĐỀ KIỂM TRA

MÔN TOÁN THI LÊN LỚP 9

NĂM HOC 2015 – 2016

* Kiến thức :

– Nắm được các hằng đẳng thức đáng nhớ

– Nắm định nghĩa, các bước giải phương trình và bất phương trình bậc nhất một ẩn.

-Lập được phương trình

– Biết lập tỉ số các cạnh tương ứng của hai tam giác đồng dạng

* Kĩ năng :

– Biết tìm điều kiện xác định và giải phương trình đơn giản

– Biết giải toán bằng cách lập phương trình

– Biết giải bất phương trình

– Biết dùng định lý Pytago để tính cạnh của tam giác vuông

– Chứng minh được hai tam giác đồng dạng

– Tính được cạnh tương ứng của hai tam giác đồng dạng nhờ áp dụng tỉ số của hai tam giác đồng dạng

TT Chủ đề chính Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng
Thấp Cao
1 Hằng đẳng thức 21,5 10,5 32,0
2 Phương trình, bất phương trình 21,5 22,5     44,0
3 Định lý Thales, tam giác đồng dạng 11,0 Vẽ hình0,5 22,0 10,5 44,0
Số câu hỏiTS điểm 54.0 33,5 32,5 1110.0

 

Trường THCS Phổ Thạnh                       ĐỀ  THI LÊN LỚP 9

Họ và tên:…………………………..                         Môn  Toán

Lớp:…………                                                 Thời gian: 90’

I. Lý thuyết ( 3đ) :

1: Viết dạng khai triển của các hằng đẳng thức (a + b)2  ?   (a – b)2  ?

2: Định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn ? Cho ví dụ một phương trình bậc nhất một ẩn ?

3: Phát biểu định lý Ta-lét trong tam giác ? Vẽ hình và chỉ ra các cặp cạnh có tỉ số bằng nhau.

II.Bài tập: (7đ) :

4: Giải các phương trình và bất phương trình sau:

a) 7x + 1 =  3x + 9

b) 8x – 16  >  3x  + 4

5: Áp dụng hằng đẳng thức để tính :

a) 172 + 2.17.83 + 832

b) 20152 – 152

6: Hai thùng dầu A và B có tất cả 100 lít .Nếu chuyển từ thùng A qua thùng B 18 lít thì số lượng dầu ở hai thùng bằng nhau. Tính số lượng dầu ở mỗi thùng lúc đầu ?

7: Cho hình chữ nhật có AB = 8cm; BC = 6cm. Vẽ đường cao AH của tam giác ADB :

a) Chứng minh tam giác ADH đồng dạng tam giác BDA ?

b) Tính độ dài BD, DH ?

c) Tính  tỉ số diện tích tam giác ADH và tam giác BDA ?

 —————————————————————————————

Đáp án Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Toán năm 2015- Trường THCS Phổ Thạnh. 

Câu Nội dung Điẻm
1(1đ) = a2 +2ab +b2= a2 – 2ab +b2 0,5đ0,5đ
2(1đ) dạng ax +b = 0          a 0cho ví dụ 0,5đ0,5đ
3(1đ) phát biểu được định lívẽ hình, chỉ cần ra được 1 cặp tỉ số bằng nhau 0,5đ0,5đ
4(1đ) a) 4x = 8x =2

b) 5x > 20

x > 4

0,25đ0,25đ

0,25đ

0,25đ

5(1đ) a)  =  ( 17 + 83)2 = 1002 = 10000

b) = (2015 + 15 )( 2015 -15 )

=2030 .2000  = 4060000

0,25đ0,25đ

0,25đ

0,25đ

6(2đ) gọi lúc đầu thùng A có x lít        0 < x < 100thùng B  có 100 – x   lít

sau này thùng A  có  x – 18  lít

sau này thùng B có  100 – x + 18 = 118  –  x lít

phương trình  x – 18 = 118 – x ; x = 68

thùng A  68 lít  ; thùng B  100 – 68 = 32 lít

0,25đ0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

7(3đ) vẽ hìnha) góc DAB = gócAHB = 900 ; góc ADH chung ΔADH đd Δ BDA (gg)

b) dùng Pytago  BD = 10cm

DH = 3,6cm

cauc

0,5đ0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ